Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti

12. 8. 2022

Tržna dejavnost v javnem zavodu in priprava cenika za prodajo blaga in storitev na trgu

V Uradnem listu št. 11/2022 z dne 28.1.2022 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«, ki obsega novi 119.a in 119. b člen.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pravne podlage Z Zakonom o davku od dohodka, sprejetem v letu 2004, so zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb postale vse registrirane pravne osebe v Sloveniji. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – nadalje ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117 ...
Samo za aktivne naročnike
s