Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve

26. 1. 2021

Davčni vidik oblikovanja in črpanja rezervacij

ZDDPO-2 določa, da so odhodki za nekatere rezervacije delno priznani, to je v višini 50-odstotno oblikovanih rezervacij. Delno priznani so torej le odhodki za tiste rezervacije, ki so v zakonu eksplicitno naštete, za vse druge vrste rezervacij so odhodki priznani 100-odstotno, seveda če so izpolnjeni pogoji za pripoznanje po računovodskih ...
Samo za aktivne naročnike
18. 9. 2020

Oblikovanje in črpanje rezervacij za jubilejne nagrade

Opis knjiženja oblikovanih rezervacij, izplačila ali neizplačila za jubilejne nagrade.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2020

Rezervacije za izgubljene tožbe in odškodnine

Pogoj za pripoznanje rezervacij je obstoj neke vrste bodoče dolgoročne obveze, pri poravnavi katere mora biti verjetnost izpolnjenih dejavnikov, da se bodo obveze izvršile. Vedno ni jasno, ali imamo sedanjo obvezo ali ne in kolikšna je verjetnost, da bo do realizacije gospodarskih koristi prišlo. Zato standardi pojasnjujejo, da je treba ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve obravnava Slovenski računovodski standard 10 (SRS 2016). V standardu 10 je napisano, da se rezervacije oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, njihovo velikost pa je mogoče zanesljivo ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Po standardu 10 spadajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Med dolgoročne odložene prihodke pa spadajo predvsem: Državne podpore, in Donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Družba Zajček d. d. je oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade 400.000 € in za odpravnine 300.000 € na osnovi izračunov aktuarja.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Rezervacije za kočljive pogodbe

Kočljiva pogodba je pogodba, pri kateri so neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez (pogodbeno določeni datumi dokončanja oz. predaje del - v nasprotnem primeru sledijo penali ali pogodbena kazen), ki se ugotovijo in izračunajo na koncu poslovnega leta ob izdelavi zaključnega računa. Dejanski obračun in dogovor s poslovnimi partnerji bosta realizirana v ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja - neporabljeni stroški

Družba Vihar d. o. o. namerava izvesti reorgani zacijo podjetja v naslednjih treh letih. Oblikovala je rezervacijo stroškov reorganizacije v višini 60.000 evrov, ki naj bi jo izvedla v naslednjih treh letih. Naredila je anuitetni načrt črpanja oblikovanih stroškov rezervacije.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja

Družba Vihar d.o.o. predvideva izvesti reorganizacijo in ob izdelavi končne bilance stanja je oblikovala dolgoročne rezervacije za reorganizacijo. Oblikovane rezervacije so v višini 60.000 € in jih namerava porabiti v treh letih. Vsako letu 20.000 €. V prvem letu porabi rezervacije za izvedeno reorganizacijo.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Rezervacije za reorganizacijo

Družba Zajček d. d. je oblikovala rezervacije za reorganizacijo družbe v vrednosti 600.000 €, ki se bo dogodila v naslednjih treh letih.
Samo za aktivne naročnike
s