Potni stroški

26. 12. 2022

Pot na delo v okviru napotitve delavca na delo v drugo državo

Avtor: Tanja Bohl
Skladno z določbami Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Ur. l. RS, št. 10/17 in 119/21, v nadaljevanju ZČmIS) je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delodajalca oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena ...
Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2022

Primer: službeno potovanje v tujino (gospodarstvo)

Družba je napotila delavca na službeno potovanje (sestanek z dobavitelji) v Črno Goro za tri dni. Delavec se je na službeno pot odpravil iz Maribora v ponedeljek ob 21.00 uri in se vrnil nazaj v Maribor, v sredo, ob 10.00 uri. Delavec je imel zagotovljeno 2x prenočišče z ...
13. 9. 2022

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.Z delovnopravnega vidika moramo upoštevati ZDR-1 kot temeljni akt, ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugim tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog ...
Samo za aktivne naročnike
09. 6. 2022

Kaj mora vsebovati obračun potnih stroškov?

Povračila potnih stroškov so zaradi svoje narave podvržena pogostim pregledom davčnih inšpektorjev, zato je zelo pomembno, da je postopek od izdaje potnega naloga do obračuna izveden pravilno in v skladu z zakonodajo. V nadaljevanju navajamo bistvene elemente obračuna potnih stroškov.
Samo za aktivne naročnike
07. 3. 2022

Nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz za iskalce zaposlitve

Višini nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz od 1. februarja 2022 znašata 0,21 evra za vsak kilometer.Besedilo sklepa.
07. 12. 2021

Vsebina in oblika potnega naloga

Potni nalog se lahko izda v računalniški obliki z elektronskim podpisom ali v pisni obliki. Sestaviti in izročiti ga je treba zaposlenemu pred službeno potjo. Izjemoma se lahko o nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno, telefonsko ali v elektronski obliki. V takem primeru se pisni nalog izda najkasneje v ...
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2021

Povračilo stroškov na delo in z njega ter njegova obdavčitev v letu 2021 (v gospodarstvu)

Delodajalec je dolžan povrniti stroške prevoza na delo in z njega. Glede na spremembe v drugi polovici leta 2021 se obračuna vrednost kilometrine (prevoz na delo in z njega x 0,18 evrov / po dopolnjenem kilometru) in se primerja z mesečno vozovnico javnega prevoza.na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela po spremenjeni Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba)

Glede povračila stroškov prevoza na delo in iz dela mora delodajalec spoštovati na eni strani delovno pravni vidik, kjer je določena pravica do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela in obveznost delodajalca da delavcu ta strošek tudi povrne in na drugi strani davčni vidik ter vidik socialne zakonodaje ...
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2021

Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine

Po ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki niso z zakonom izrecno neobdavčeni ali oproščeni.Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja je v skladu z 41. členom ZDoh-2 plača in vsa izplačila iz naslova delovnega razmerja, ki presegajo zneske, določene s predpisi, zmanjšane za obvezne prispevke za socialno ...
Samo za aktivne naročnike
20. 7. 2021

Predlaganje obrazcev REK - detaširani delavci

Delodajalec je dolžan ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja davčnemu organu predložiti podatke o izplačanih dohodkih (prvi in četrti odstavek 57. člena ter drugi odstavek 353. člena ZDavP-2).Obliko obračuna davčnega odtegljaja podrobneje ureja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
s