Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

23. 12. 2022

Novosti na področju obdavčitve normirancev v letu 2023

DZ je na seji 9.12.2022 potrdil novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2AA, ki bo pričela veljati naslednji dan po objavi v UL, uporabljala pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.V nadaljevanju so opisane novosti na področju sistema normiranih odhodkov.Davčna stopnjaZa normirance ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 6. 2021

Izračun osnove za prispevke normiranega samostojnega podjetnika

Vsako leto se izračuna nova zavarovalna osnova, ki je odvisna od rezultata poslovanja v preteklem letu. Višina je odvisna od davčno priznanih prihodkov in davčno priznanih odhodkov, ki se ugotovijo v obrazcu letnega davčnega obračuna pod zaporedno številko 9.Ugotovljeni razliki prištejemo obračunane prispevke za socialno in pokojninsko zavarovanje in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 3. 2021

Obdavčitev normiranca – samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik normiranec je lahko vsaka fizična oseba, ki je priglasila svojo dejavnost ob pogojih, ki jih ureja Zakon o dohodnini (naprej Zdoh-2). To pomeni, da ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2021

Normirani samostojni podjetniki in povezane osebe

Prihodki normiranega s. p. in povezanih oseb se seštevajo, vendar le v določenih primerih.
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2020

Normirani samostojni podjetnik in refundacija

Kadar ima samostojni podjetnik, ki je obdavčen po normiranih stroških zaposleno delavko, za katero je dobil od ZZZS refundacijo plače ker je bila na bolniški, se ta refundacija upoštevati v njegovih prihodkih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 10. 2019

Normiranci in povezane osebe

Prihodke normiranega s. p. in povezanih oseb se sešteva, vendar le v določenih primerih.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

Malim davčnim zavezancem ni potrebno voditi poslovnih knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje pogoje, da lahko ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov. Pogoji, ki jih pri tem mora zavezanec izpolnjevati, so našteti v Zakonu o dohodnini v 48. členu. Ti pogoji so:
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Zavarovalne osnove za samostojne podjetnike

Zavarovalna osnova od katere se plačujejo prispevki za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje samostojnega podjetnika (nosilca dejavnosti) se določi na podlagi zadnje odločbe o davku iz dejavnosti, oziroma zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z oprav-ljanjem dejavnosti:
Samo za aktivne naročnike
s