Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

15. 2. 2024

Normirane osebe

Normirane osebe (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so registrirani kot »normiranci«, ne vodijo poslovnih knjig. Voditi morajo register osnovnih sredstev in knjigo izdanih računov, da vedo, kdaj presežejo prag izdanih računov v vrednosti 50.000,00 evrov, ki so jih izdani v zadnjih dvanajstih mesecih.Miha s. p. je nabavil ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2023

Primerjalni pregled normirani s.p. za 2023 in 2022

PRIMERI –  JE zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (t.i. polni s.p. vsaj 9 mesecev oziroma t.i. popoldanski s.p. z zaposleno osebo najmanj 9 mesecev) Znesek davka v 2022 Znesek davka v 2023 Vsaj ena oseba zavarovana za PDČ ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2023

Primerjava obremenitve z obveznimi dajatvami normirancev glede na izpolnitev pogoja 9 mesecev neprekinjenega obveznega zavarovanja za polni delovni čas

Dva samostojna podjetnika posameznika S.P.1 in S.P.2 v davčnem letu 2023 ugotavljata davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.   S.P.1 je priglasil začetek opravljanja dejavnosti 1.4.2023 (zavarovan za polni delovni čas iz naslova opravljanja dejavnosti kot samozaposlena oseba ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2023

Davčna osnova normiranega s.p., če ni zavarovanih oseb za polni DČ (popoldanski s.p.)

PRIMERI – NI  zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (t. i. popoldanski s.p. brez zaposlenih oziroma z zaposlenimi manj kot 9 mesecev in t.i. polni s.p. manj kot 9 mesecev v davčnem letu) Znesek davka v 2022 Znesek davka v 2023 letni ...
10. 10. 2023

Davčna osnova normiranega s.p., če je vsaj ena oseba zavarovana za polni DČ

PRIMERI –  JE zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (t.i. polni s.p. vsaj 9 mesecev oziroma t.i. popoldanski s.p. z zaposleno osebo najmanj 9 mesecev) Znesek davka v 2022 Znesek davka v 2023 Vsaj ena oseba zavarovana za PDČ/PZČ ...
23. 12. 2022

Novosti na področju obdavčitve normirancev v letu 2023

DZ je na seji 9.12.2022 potrdil novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2AA, ki bo pričela veljati naslednji dan po objavi v UL, uporabljala pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.V nadaljevanju so opisane novosti na področju sistema normiranih odhodkov.Davčna stopnjaZa normirance ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 6. 2021

Izračun osnove za prispevke normiranega samostojnega podjetnika

Vsako leto se izračuna nova zavarovalna osnova, ki je odvisna od rezultata poslovanja v preteklem letu. Višina je odvisna od davčno priznanih prihodkov in davčno priznanih odhodkov, ki se ugotovijo v obrazcu letnega davčnega obračuna pod zaporedno številko 9.Ugotovljeni razliki prištejemo obračunane prispevke za socialno in pokojninsko zavarovanje in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 3. 2021

Obdavčitev normiranca – samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik normiranec je lahko vsaka fizična oseba, ki je priglasila svojo dejavnost ob pogojih, ki jih ureja Zakon o dohodnini (naprej Zdoh-2). To pomeni, da ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2021

Normirani samostojni podjetniki in povezane osebe

Prihodki normiranega s. p. in povezanih oseb se seštevajo, vendar le v določenih primerih.
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2020

Normirani samostojni podjetnik in refundacija

Kadar ima samostojni podjetnik, ki je obdavčen po normiranih stroških zaposleno delavko, za katero je dobil od ZZZS refundacijo plače ker je bila na bolniški, se ta refundacija upoštevati v njegovih prihodkih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

s