Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

18. 5. 2021

Obdavčitev normiranca – samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik normiranec je lahko vsaka fizična oseba, ki je priglasila svojo dejavnost ob pogojih, ki jih ureja Zakon o dohodnini (naprej Zdoh-2). To pomeni, da ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2021

Oproščeni prispevki normiranih samostojnih podjetnikov v času epidemije

Samostojni podjetniki, ki so normiranci in so oddali davčni obračun za leto 2020 ga lahko popravijo, saj se je stališče FURS spremenilo, da se lahko oproščeni prispevki, ki jih je država plačala v času epidemije, izvzamejo iz davčnega obračuna (pod zap. št. davčnega obračuna 2. 6.). Davčni obračuni so oddani ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2020

Prihodki in odhodki v davčnem obračunu

Prihodki se pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo v skladu z ZDDPO-2, in sicer iz izkaza poslovnega izida, sestavljenega v skladu z računovodskimi standardi. Tako ugotovljeni prihodki se lahko na podlagi davčnih predpisov povečajo ali zmanjšajo glede na to, ali so davčno priznani ali ne.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Primer obdavčitve fizične osebe, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

Podjetnik Jože s. p. je uspešno zaključil poslovno leto in je ustvaril naslednje prihodke in odhodke.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Davčno delno priznani odhodki in davčno nepriznani odhodki

Davčno delno priznani odhodki so: 1. za obračunano amortizacijo, ki presega amorti-zacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, in na podlagi predpisanih stopenj. Najvišje dovoljene amorti-zacijske stopnje po ZDDPO-2 (33. člen) so za:
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Olajšave

V davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa lahko zavezanec uveljavlja tudi olajšave, ki mu znižujejo osnovo za akontacijo dohodnine. Tako si lahko upoštevajo naslednje olajšave:
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

V Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) je prikazana obdavčitev vseh dohodkov fizičnih oseb. V Zakonu so opredeljeni tudi dohodki, ki jih fizična oseba doseže z opravljanjem neodvisne, samostojne dejavnosti, ne glede na namen in rezultate opravljanja te dejavnosti.
Samo za aktivne naročnike
s