Povračila stroškov v zvezi z delom

05. 10. 2023

Povračila stroškov za prehrano na delu

Avtor: Forum Media
Povračilo stroškov prehrane na delu v zasebnem sektorjuPomembno je, da vsak delodajalec upošteva kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim aktom delodajalca.Do katere višine je ...
Samo za aktivne naročnike
29. 8. 2023

Pot na delo v okviru napotitve delavca na delo v drugo državo

Avtor: Tanja Bohl
Skladno z določbami Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Ur. l. RS, št. 10/17 in 119/21, v nadaljevanju ZČmIS) je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delodajalca oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Sodba: Stroški v zvezi z delom - podzakonski predpis - splošni akt delodajalca - pravna praznina - kolektivna pogodba dejavnosti - dnevnice in potni stroški zaposlenih

Konec meseca decembra 2022, je Vrhovno sodišče RS izdalo novo pomembno odločbo, vezano na višino povračil stroškov v zvezi z delom.JedroVišina povračil stroškov v zvezi z delom mora biti urejena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če takšne kolektivne pogodbe ni, se uporabi podzakonski predpis, ki ureja te ...
17. 1. 2023

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za povračilo regresa za malico za obdobje januar-junij 2023

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2022, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2023, je 1,073.Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2023 je 5,68 eura na dan.Uradni list RS, št. 4 ...
04. 1. 2023

Jubilejna nagrada po 1. 1. 2023

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31. 12. 2022 določena v fiksnem znesku,  za izplačila po tem datumu pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe o davčni ...
04. 1. 2023

Dnevnice – službena pot v domovini po 1. 1. 2023

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba višino neobdavčenega zneska dnevnice določa v odvisnosti od časa trajanja službenega potovanja. Znesek neobdavčene dnevnice se zmanjša, če stroški prenočevanja na službenem potovanju vključujejo zajtrk (povezava 4. člen in tretji odstavek 6. člena Uredbe).   Službeno ...
04. 1. 2023

Odpravnina ob upokojitvi po 1. 1. 2023

V skladu s 7. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi, do višine, ki jo določi vlada. Ta višina po 10. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja –  ...
04. 1. 2023

Solidarnostna pomoč po 1. 1. 2023

Solidarnostna pomoč se v skladu z 11. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba, ne všteva v davčno osnovo:  v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 5.000 eur (velja za izplačila po 31.12.2022, prej 3 ...
04. 1. 2023

Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, sredstev po 1. 1. 2023

Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogojem, da: so določena s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca,  gre za sredstva, ki ...
04. 1. 2023

Nadomestilo za ločeno življenje in terenski dodatek od 1. 1. 2023

Nadomestilo za ločeno življenje izplačano delojemalcu, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino in zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, se v skladu z določbo 8. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba ne ...
s