Pojasnila predpisov

21. 3. 2024

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji na novo ureja delo delavcev v večdnevnih dejavnostih

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/24, velja od 17. februarja 2024, ureja pa več vsebinskih področij, in sicer:­ureditev delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev,­sobotno leto, ki je ...
Samo za aktivne naročnike
25. 1. 2024

Arhiviranje knjigovodskih listin v javnem sektorju

Knjigovodske listine se hranijo:OMEJENI ROK:2 leti:– prodajni in kontrolni bloki,– pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine.3 leta:– knjigovodske listine plačilnega prometa (plačilni nalogi).5 let:– knjigovodske listine na podlagi katerih se knjiži,– z zakonom določene listine,– pomožne knjige.10 let:– glavna knjiga in dnevnik.TRAJNO:– kupoprodajne pogodbe ...
17. 1. 2024

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), Uradni list RS, št. 123/23

Razpolaganje s sredstvi za plače in o politika zaposlovanja v javnem sektorjuTudi ZIPRS2425 vsebuje poglavje o razpolaganju s sredstvi za plače in o politiki zaposlovanja v javnem sektorju. V 57. členu, ki ureja razpolaganje s sredstvi za plače, tako določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki izvajati politiko zaposlovanja ...
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2022

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), Uradni list RS, št. 150/22

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), Uradni list RS, št. 150/22ZIPRS2324 za proračun Republike Slovenije za leto 2023 in za proračun Republike Slovenije za leto 2024 določa sestavo proračuna, posebnosti njunega izvrševanja, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in ...
Samo za aktivne naročnike
05. 4. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije v javnem sektorju

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanje, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2022

Zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov

Zavarovanje poklicne odgovornosti je ena od prednostih, ki jo nudijo kakovostni računovodski servisi svojim uporabnikom. S sklenitvijo zavarovanja poklicne odgovornosti se računovodske storitve izkazujejo z veliko odgovornostjo pri opravljanju storitev. Zbornica računovodskih servisov je z različnimi zavarovalnicami sklenila »Krovno pogodbo za zavarovanje računovodskih storitev«.Določene zavarovalne premije vplivajo na razširjanje ...
30. 12. 2021

Šolski sklad - pravno-računovodska ureditev in delovanje po noveli ZOFVI-M

Pravne podlage, ki urejajo področje šolskega skladaDelovanje šolskega sklada urejajo:
23. 12. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada.
25. 9. 2020

Proračunska inšpekcija, njene naloge in pristojnosti

Avtor: Janja Perme
I. PODROČJA NADZORA V PRISTOJNOSTI PRORAČUNSKE INŠPEKCIJEProračunska inšpekcija je inšpekcijski organ, ki deluje kot sektor v okviru Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, organa v sestavi Ministrstva za finance.Osnovna in s tem tudi najobsežnejša naloga proračunske inšpekcije je inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF) in ...
Samo za aktivne naročnike
s