Naložbene nepremičnine

Pravila računovodenja naložbenih nepremičnin določa SRS 6.

27. 9. 2023

Dajanje v najem in vrednotenje naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti - okrepitev

Organizacija ima zgradbo po nabavni vrednosti 100.000 evrov (zemljišče 30.000 evrov), knjigovodska vrednost zgradbe je 35.000 evrov. Zgradbo z zemljiščem ne uporablja več za lastno dejavnost in jo je prenesla med naložbene nepremičnine, ki jih vodi po modelu nabavne vrednosti. Obračun in plačilo mesečne najemnine, ki jo ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Dajanje v najem in vrednotenje naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti - oslabitev

  Organizacija ima zgradbo po nabavni vrednosti 100.000 evrov (zemljišče 30.000 evrov) in knjigovodska vrednost zgradbe je 35.000 evrov. Zgradbe z zemljiščem ne uporablja več za lastno dejavnost in jo je prenesla med naložbene nepremičnine, ki jih vodi po modelu nabavni vrednosti. Obračun in plačilo mesečne najemnine ...
27. 9. 2023

Dajanje v najem in vrednotenje naložbenih nepremičnin po nabavni vrednosti

Naložbene nepremičnine so tiste, ki jih ima lastnik še vedno v svojem lastništvu in jih daje v najem, pri tem najemnikom zaračunava najemnino, in ki mu predstavljajo prihodke iz naslova najemnin. Glede poravnavanja tekočih stroškov je stvar pogodbenih določil, katere stroške in koliko stroškov pokriva lastnik nepremičnine in najemnik. Če ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Naložbene nepremičnine - splošno

Pravila računovodenja naložbenih nepremičnin določa SRS 6.Pri naložbenih nepremičninah mora organizacija računovodske usmeritve zapisati v internih aktih.Ključnega pomena je, da organizacija pravilno presodi, kdaj neko nepremično uvrstiti med naložbene nepremičnine in kdaj med opredmetena osnovna sredstva, saj napačna razvrstitev lahko vpliva na poslovni izid in višino davka, ki ...
Samo za aktivne naročnike
s