Sapostojni podjetnik in nepremičnine

18. 1. 2024

Kapitalski dobički pri prodajo nepremičnin v primeru prekinitve dejavnosti s. p.

V primeru, ko se nepremičnina prenese iz dejavnosti s. p. v gospodinjstvo in jo je s. p. pridobil v času opravljanja dejavnosti, je nabavna vrednost nepremičnine primerljiva tržna (poštena) vrednost na dan prenosa oziroma prenehanje dejavnosti s. p..Pomemben je datum prenosa nepremičnine z dnem prenosa iz s. p. v ...
Samo za aktivne naročnike
10. 1. 2024

Prodaja nepremičnine iz dejavnosti s. p.

  S. p. lahko svojo premoženje prodaja tako z dobičkom ali z izgubo, kar se mu odraža v njegovem letnem dohodku poslovanja. Miha s. p. je nepremičnino prodal leta 2022 v vrednosti 79.000,00 evrov. Davek na promet nepremičnin v višini 2 odstotka od kupnine plača prodajalec. Kupec plača ...
Samo za aktivne naročnike
10. 1. 2024

Normirani s. p. in obračun amortizacije za nepremičnine

Normiranemu s. p. ni treba obračunavati amortizacije za nepremičnine, ki jih ima za opravljanje dejavnosti s. p. ali jo oddaja v najem. Voditi mora evidenco nabavne vrednosti nepremičnine v registru osnovnih sredstev ter datum pridobitve in odtujitve.Normirani s. p. mora na zadnji dan poslovnega leta (31.12.) pred morebitnim ...
Samo za aktivne naročnike
10. 1. 2024

Oddajanje nepremičnine iz dejavnosti s. p.

S. p. lahko oddaja tudi svoje nepremičnine v najem, če ima zato registrirano dejavnost.   Miha je nabavil nepremičnino leta 2014 kot fizična oseba. V letu 2017 se je registriral kot s. p. in je na ta dan prenesel nepremičnino iz gospodinjstva v dejavnost s. p. po ocenjeni (tržni) vrednosti ...
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2024

Stroški nepremičnin v zasebni lasti podjetnika

Obratovalni stroški, kot so energija, komunala, čiščenje in stroški tekočega vzdrževanja so davčno priznani, ne glede na to, ali je nepremičnina prenesena v dejavnost s. p. ali ne.V primeru, ko se za dejavnost uporablja le del nepremičnine, se višina stroškov upošteva v sorazmernem deležu uporabljene površine za opravljanje dejavnosti ...
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2024

Evidentiranje nepremičnin v poslovanju samostojnega podjetnika

V primeru, da samostojni podjetnik (dalje s. p.) uporablja nepremičnino za opravljanje svoje dejavnosti, ki jo daje tudi v najem (v celoti ali pretežni del), mora nepremičnino prenesti v poslovne knjige dejavnosti s. p. in jo evidentirati v registru osnovnih sredstev.Prenos nepremičnin, ki so bile pridobljene v gospodinjstvu fizične ...
Samo za aktivne naročnike
s