Terjatve

19. 1. 2024

Knjiženje popravkov vrednosti terjatev zaradi neplačanih terjatev za oskrbnine

Pravne podlage s primerom:Prevrednotenje in odpravljanje terjatev določata Zakon o računovodstvu ter SRS (SRS 5: 23-26, 2016).Knjigovodska vrednost terjatev ne more biti večja od njihove iztržljive oziroma realne vrednosti. Prvotno nastale terjatve se lahko kasneje zmanjšajo, če se utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2023

Aktivna politika izterjave v javnih zavodih

Postopki izterjave zapadlih terjatev v javnih zavodihPlačilna nedisciplina, ki je prisotna v širši družbi je žal prisotna tudi v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih. Povzročajo jo kupci oziroma uporabniki storitev (starši oziroma skrbniki otrok), ki ne spoštujejo dogovorjenih zneskov, rokov in pristopov poravnavanja zapadlih obveznosti.Pojav plačilne nediscipline ni povezan zgolj ...
Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2023

Terjatve pri posrednih proračunskih uporabnikih

Knjiženje dvomljivih in spornih terjatev ter oslabitev terjatev Terjatve, ki niso bile poravnane v rednem roku, ali terjatve, za katere se dvomi, da bodo poravnane v rednem roku, se izkažejo med dvomljivimi terjatvami. Terjatve, za katere je sprožen sodni postopek, se evidentirajo kot sporne terjatve. Proračunski uporabnik oslabi vrednost neporavnanih ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2023

Terjatve pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Knjiženje terjatev do kupca Za zneske terjatev, evidentiranih na kontih skupin 12 (terjatve do kupcev), se pri drugih uporabnikih EKN odobrijo ustrezni konti skupine 28. Posebnost velja pri vodenju poslovnih knjig za proračunske porabnike, ki se ukvarjajo še z lastno dejavnostjo, saj so v tem delu tudi davčni zavezanci in ...
Samo za aktivne naročnike
s