Terjatve

06. 2. 2024

Dvomljive (sporne) terjatve v insolvenčnem postopku - prijava terjatev

Organizacija ima odprto, zapadlo in neplačano terjatev do kupca »A« v vrednosti 61.000 evrov. Organizacija je iz medijev izvedela, da je kupec »A« prijavil stečaj, in je prijavila terjatev v stečajno maso. Prijavljena terjatev ni bila prerekana s strani stečajnega upravitelja. Organizacija si je popravila plačilo davka na dodano ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Prodaja domačih poslovnih terjatev - faktoring

Faktoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo terjatve posebni finančni instituciji, ki se imenuje faktor. To je finančni posel, pri katerem faktor enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupuje terjatve svoje stranke in prevzema v celoti tveganje neizterljivosti, zato si zaračunava provizijo. Kot posledica ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Neizterjane poslovne terjatve

Organizacija ima poslovne terjatve v višini 250.000 evrov. Neizterjane terjatve so stare več kot tri leta. Inventurna komisija je predlagala odpis terjatev v vrednosti 5.000 evrov. Ni bilo oblikovanih popravkov poslovnih terjatev. Kakšna sta računovodski in davčni vidik? Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Stanje poslovnih terjatev ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Plačilo terjatev z nepremičnino

Organizacija je izstavila račun 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV kupcu za opravljeno storitev. Ker kupec nima denarja, je račun za storitev plačal z zgradbo, ki jo ima na zalogi in bo plačal 2 %. Vrednost zemljišča je 42.000 evrov in zgradbe 80.000 evrov. Organizacija bo zgradbo uporabljala ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Plačilo terjatev z nedenarnimi sredstvi - plačilo terjatev z opremo

Mnogokrat se zgodi, da organizacije ne morejo plačati svojih obveznosti upnikom z denarjem ali drugimi plačilnimi instrumenti. Zato nekatere plačilo izvršijo z različnimi materialnimi dobrinami (z opremo, z nepremičninami, z avtomobili ipd.). Če upniki pristanejo na takšno plačilo, lahko prejeto dobrino uporabijo sami ali jo dajo na zalogo ter prodajo ...
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2024

Dvomljive (sporne) terjatve v insolvenčnem postopku - prijava terjatev

Organizacija ima odprto, zapadlo in neplačano terjatev do kupca »A« v vrednosti 61.000 evrov. Organizacija je iz medijev izvedela, da je kupec »A« prijavil stečaj, in je prijavila terjatev v stečajno maso. Prijavljena terjatev ni bila prerekana s strani stečajnega upravitelja. Organizacija si je popravila plačilo davka na dodano ...
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2024

Splošno o terjatvah

Poslovne terjatve nastanejo takrat, ko prodamo proizvode, blago ali opravimo storitve na odložen rok plačila. Pri nastanku terjatev je treba paziti, da zaradi krajšanja plačilnih rokov (boljša likvidnost) ne zmanjšujete prodaje in njenega donosa (rentabilnost) ali celo izgubite trg (kupce).Če prodajalec zaupa svoja sredstva kupcu, s katerim se je ...
Samo za aktivne naročnike
s