Zgledi knjižb

17. 8. 2023

Ponazoritev knjižbe odpisa terjatev kupcev

Prosim za ponazoritev knjižbe odpisa terjatev kupcev - neuspešnost izvršbe, neekonomičnost nadaljevanje postopka.
Samo za aktivne naročnike
17. 8. 2023

Pravilno knjiženje odpisa obveznosti

Na Občini vodimo na kontu 234000 še obveznost od Vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jo potekalo že 15 let nazaj. Ker je obveznost oz. terjatev upravičencev zastarala bi obveznost radi zaprli. Prosila bi vas za pomoč pri pravilnosti knjiženja odpisa obveznosti.
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Uničenje opredmetenega osnovnega sredstva pri neposrednih proračunskih uporabnikih in prodaja za staro železo

Ob popisu je popisna komisija ugotovila, da je oprema neuporabna, in predlagala, da se proda za staro železo. Strošek amortizacije se pokriva v breme prihodkov.
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Odpis terjatve

Krajevna skupnost je zaračunala storitev v vrednosti 600 € in 20 % DDV. Zaradi neizterljivosti terjatve od dolžnika v celoti se del terjatve ob delnem plačilu odpiše. Delni odpis terjatve v vrednosti 350 €.
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Občina je oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade zaposlenih v vrednosti 25.000,00 evrov. Dejanska vrednost izplačanih jubilejnih nagrad je 20.000,00 evrov.
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Plačilo odškodnine proračunskega uporabnika

Občina je prejela sodbo odločbo o plačilo odškodnine gospodarski družbi v vrednosti 10.000 €. Občina je odločbo plačala iz svojega transakcijskega računa.
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Oslabitve terjatev

Terjatve, ki niso poravnane v roku postanejo dvomljive, sporne (damo jih v tožbo ali prijavimo v insolvenčni postopek). Oslabitev se naredi v skladu z internimi akti in usmeritvami in se izvede v odstotku od starosti terjatev (skupinsko, posamično). Vrednost neplačanih terjatev na dan 31. 12. je 30.000,00 evrov ...
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Odpis terjatev

Občina je terjatev do kupca odpisala v vrednosti 2.000,00 evrov, saj le-ta ne bo plačana. Kupec je v stečajnem postopku in občina je zamudila rok za prijavo terjatve v stečajno maso.
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Izdan dobropis za predčasno plačilo naročnika

Fakulteta je sklenila posel za 6.100,00 evrov z vključenim 22-odstotnem davkom na dodano vrednost z zdravstvenim zavodom, ki je plačal pred valutnim rokom. Fakulteta je izstavila dobropis za predčasno prejeto plačilo v vrednosti 2-odstotnega popusta v vrednosti 366,00 evrov.
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Aktivne časovne razmejitve

Občina je prejela račun za enoletno najemnino prostora za razstavni prostor v vrednosti 12.000,00 evrov. Davek na dodano vrednost ni obračunan. Plačilo se izvede v celotni vrednosti.
Samo za aktivne naročnike
s