Osnovna sredstva

24. 10. 2023

Pokrivanje stroškov amortizacije v javnem zavodu

44. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) določa, da se odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so last Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe javnega prava v ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih

Primanjkljaj pri opremiS primerjanjem dejanskega in knjigovodskega stanja popisna komisija ugotavlja morebitne razlike -- primanjkljaje in presežke. Izredne odpise vrednosti opreme, katere primanjkljaje se ugotovi, se pri določenih uporabnikih EKN knjiži glede na način pokrivanja stroškov amortizacije.Drugi uporabniki EKN knjižijo primanjkljaje opreme v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Osnovna sredstva pri neposrednih proračunskih uporabnikih - knjižbe

Neposredni proračunski uporabnikiV Zakonu o javnih financah so neposredni proračunski porabniki opredeljeni kot državni oziroma občinski organi ali organizacije in so del javnega sektorja poleg posrednih proračunskih porabnikov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih pravnih oseb, v katerih imajo država ...
Samo za aktivne naročnike
07. 9. 2023

Osnovna sredstva pri posrednih proračunskih uporabnikih - knjižbe

Pri primerih je potrebno upoštevati naslednja opozorila:uporaba kontov skupin 14 in 24, na katerih se izkazujejo kratkoročne terjatve in obveznosti do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premo-ženjska bilanca države oz. občine, ni posebej prikazana, saj veljajo pri knjiženju ista pravila kot pri kontih terjatev in obveznosti skupin 12 ...
Samo za aktivne naročnike
04. 9. 2023

Splošno - opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstevKnjigovodstvo opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev vrednostno zajema in izkazuje poslovne dogodke, ki vplivajo na stanje teh sredstev.Opredmetena OS so stvari:ki jih posedujemo, da z njimi opravljamo svojo dejavnost;ki niso namenjene prodaji v okviru redne dejavnosti;ki jih imamo v lasti ...
s