Osnovna sredstva

09. 5. 2024

Finančni najem opreme v javnem zavodu

Pri finančnem najemu se pomembna tveganja in koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček.Za finančni najem gre praviloma ...
Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2024

Začetno pripoznavanje opredmetenih osnovnih sredstev v javnem sektorju

Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana (32. člen Zakona o računovodstvu[1] – v nadaljevanju ZR).Določeni in drugi uporabniki opredmetena osnovna sredstva ob pridobitvi pripoznajo po nabavni vrednosti. Če ta ni znana, pripoznanje opravijo po ocenjeni vrednosti. Kako se ...
Samo za aktivne naročnike
24. 10. 2023

Pokrivanje stroškov amortizacije v javnem zavodu

44. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) določa, da se odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so last Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe javnega prava v ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih

Primanjkljaj pri opremiS primerjanjem dejanskega in knjigovodskega stanja popisna komisija ugotavlja morebitne razlike -- primanjkljaje in presežke. Izredne odpise vrednosti opreme, katere primanjkljaje se ugotovi, se pri določenih uporabnikih EKN knjiži glede na način pokrivanja stroškov amortizacije.Drugi uporabniki EKN knjižijo primanjkljaje opreme v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Osnovna sredstva pri neposrednih proračunskih uporabnikih - knjižbe

Neposredni proračunski uporabnikiV Zakonu o javnih financah so neposredni proračunski porabniki opredeljeni kot državni oziroma občinski organi ali organizacije in so del javnega sektorja poleg posrednih proračunskih porabnikov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih pravnih oseb, v katerih imajo država ...
Samo za aktivne naročnike
07. 9. 2023

Osnovna sredstva pri posrednih proračunskih uporabnikih - knjižbe

Pri primerih je potrebno upoštevati naslednja opozorila:uporaba kontov skupin 14 in 24, na katerih se izkazujejo kratkoročne terjatve in obveznosti do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premo-ženjska bilanca države oz. občine, ni posebej prikazana, saj veljajo pri knjiženju ista pravila kot pri kontih terjatev in obveznosti skupin 12 ...
Samo za aktivne naročnike
04. 9. 2023

Splošno - opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstevKnjigovodstvo opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev vrednostno zajema in izkazuje poslovne dogodke, ki vplivajo na stanje teh sredstev.Opredmetena OS so stvari:ki jih posedujemo, da z njimi opravljamo svojo dejavnost;ki niso namenjene prodaji v okviru redne dejavnosti;ki jih imamo v lasti ...
s