Denarna sredstva pri določenih in drugih uporabnikih

21. 9. 2023

Opredelitev denarnih sredstev v javnem sektorju

Po SRS 7 (2016) je denar zakonito plačilno sredstvo in obsega gotovino, knjižni denar, denar na poti in denarne ustreznike.Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev in kovancev. Uporabniki izkazujejo ločeno denarna sredstva v domači (evrski) in tuji valuti. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Razvrščanje in pripoznavanje denarnih sredstev v javnem sektorju

Denarno sredstvo se ob začetnem pripoznavanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne knjigovodske listine, in sicer:če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim,če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.Denarna sredstva se izkazuje med kratkoročnimi sredstvi, in sicer pri knjiženju gotovine se uporablja ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Prevrednotovanje denarnih sredstev v javnem sektorju

Prevrednotovanje denarnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se lahko opravi na koncu poslovnega leta ali med njim. Pojavi se pri denarnih sredstvih v tuji valuti, če se po prvem pripoznavanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno vrednost.Tako se ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Knjiženje po denarnem toku v javnem sektorju

Drugi uporabniki za znesek prejemkov v blagajni in na TR priznajo prihodke oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka; za znesek izdatkov iz blagajne in TR pa obremenijo odhodke oziroma drug konto, ki ustreza izdatkom.Določeni uporabnik vsako spremembo denarnega toka v blagajni ali na TR obravnavajo v obliki evidenčnega ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Primeri knjiženj pri gotovinskem poslovanju v javnem sektorju

Dilema: Ali mora PU, ko polaga ali dviguje gotovino na oziroma s TR, knjižiti denar na poti in uporabljati prehodni konto 109?Ko proračunski uporabnik dvigne denar s TR, nekaj časa, kolikor traja pot od banke do sedeža PU, denarja ni ne na TR in ne v blagajni, kar pomeni ...
Samo za aktivne naročnike
s