Poslovne terjatve

27. 1. 2020

Prodaja vrednostnih darilnih bonov

Če v trgovini, kjer prodajajo raznovrstno blago, izdajajo tudi darilne bone, gre za izdajo dokumentov, ki predstavljajo zavezo, da bo prinašalec bona lahko prevzel določeno vrsto blaga ali storitve. Dogovorjeno je, da bo prinašalec bonov izbral blago ali storitve iz asortimana izdajatelja bona ter da je znesek iz darilnega bona ...
Samo za aktivne naročnike
14. 1. 2016

Prejem obračuna in plačila penalov in pogodbene kazni

Družba Zajček, d. d., je prejela pozitivno rešeno vlogo glede pogodbene kazni, ker pogodbena stranka ni izpolnila v kupoprodajni pogodbi vseh obveznosti. Vrednost kupoprodajne pogodbe je bila 500.000 evrov. Pogodbena kazen je v višini 0,5 odstotka pogodbene vrednosti. Družba Vihar, d. o. o., je nakazala pogodbeno kazen na ...
14. 1. 2016

Obračun in plačilo penalov in pogodbene kazni

Družba Vihar, d. o. o., je morala plačati pogodbene kazni, ker ni izpolnila v kupoprodajni pogodbi vseh obveznosti. Vrednost kupoprodajne pogodbe je bila 500.000 evrov. Pogodbena kazen je v višini 0,5 odstotka pogodbene vrednosti. Družba Vihar, d. o. o., je nakazala pogodbeno kazen na transakcijski račun svojega kupca.
14. 1. 2016

Odkup (prevzem) terjatve (factoring)

Družba Vihar, d. o. o., je odkupila nezapadlo terjatev od družbe Zajček, d. d. Vrednost odkupljene terjatve je 100.000 €. Vrednost diskonta je 10 %. Družba Vihar, d. o. o., je družbi Zajček, d. d., nakazala dolžni znesek.
14. 1. 2016

Prodaja terjatve (factoring)

Pri faktoringu gre na eni strani za zavarovanje poslovnih terjatev, po drugi strani za financiranje prodaje z odloženim rokom plačila. Poslovne terjatve do posameznega kupca faktor prevzema sproti, kot nastajajo, kar je za dobavitelje še posebno ugodno v primerih rednih, ponavljajočih dobav istemu kupcu.
14. 1. 2016

Obveznost kompenzacije preko transakcijskega računa

Mnogi računovodski delavci se sprašujemo, ali smo obvezani in dolžni izpeljati plačilo v obliki kompenzacije (poravnavanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev) preko transakcijskega računa ali lahko naredimo kompenzacijo s pomočjo internega dokumenta (temeljnice) v dobro terjatev do kupcev in breme obveznosti do dobaviteljev.
14. 1. 2016

Kompenzacija - pobot terjatev in obveznosti

Kompenzacija nastane takrat, ko se dve stranki, ki imata ena do druge terjatev in obveznost, dogovorita, da bosta nastalo terjatev in obveznost medsebojno pobotali. Zaradi takšne opisane vsebine se uporablja izraz pobot. Dvostranski pobot (medsebojna kompenzacija) je opredeljena v obligacijskem zakoniku (OZ). Vsebina listine ni predpisana, mora pa biti iz ...
14. 1. 2016

Odstop poslovne terjatve (cesija)

Cesija ali odstop terjatev je urejena v obligacijskem zakoniku. Predstavlja nedenarni način poravnavanja terjatev oziroma obveznosti. Pri poslu cesije lahko upnik s pogodbo prenese na tretjo osebo terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika in s tem poravna svojo obveznost do tretje osebe.
14. 1. 2016

Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (oslabitev)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) glede prevrednotenja in odpisa terjatev določa, da se odhodki zaradi prevred-notenja terjatev in zaradi oslabitve priznajo v obračunanih zneskih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), vendar znesek teh odhodkov v davčnem obdobju ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov:
Samo za aktivne naročnike
s