Kratkoročne časovne razmejitve-splošno

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 11 (dalje SRS 11 2024) poznamo kratkoročne časovne razmejitve (dalje KČR), ki jih delimo na aktivne časovne razmejitve (dalje AČR) in pasivne časovne razmejitve (dalje PČR).

Časovne razmejitve so opredeljene kot ekonomske kategorije, ki ob nastanku še ne bremenijo dejavnosti oziroma poslovnega izida, temveč bodo nastale v prihodnih obdobjih ali kot stroški ali kot prihodki.

AČR zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej, in razčlenjujejo na pomembnejše vrst.

PČR zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste.

KČR so terjatve, druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavile v letu dni.

Tipične AČR so:

- za več mesecev vnaprej plačane najemnine, zavarovalne premije, izobraževanja, naročnine, sponzorstva ipd.,

- mednje spadajo tudi nezaračunani prihodki.

Kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki nastajajo ob nabavi določenih storitev, ob zmanjšanju zalog zaradi okvar, razsipa, kala in loma in drugih primerih.

04. 7. 2024

Primeri in zgledi knjižb KČR

Kratkoročno nezaračunani prihodkiKratkoročno nezaračunani prihodki so zneski, ki se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo kot prihodki, za katere do njihovega pripoznanja še ni bilo prejeto plačilo in jih ni mogoče nikomur zaračunati.VrednotniceVrednotnice sodijo v AČR, ki jih običajno organizacije hranijo v blagajni. Vrednotnice so listki z nazivno ...
Samo za aktivne naročnike
s