Ugotavljanje poslovnega rezultata v proizvodni družbi

30. 9. 2016

Ugotavljanje poslovnega rezultata v proizvodni družbi

Družba Zajček d.d. je uspešno zaključila poslovno leto. Po uskladitvi stanj ima družba na dan 31. 12. knjižene naslednje stroške in odhodke:
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pojasnilo k izdelavi izkaza denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov po posredni metodi izdelamo iz izkaza poslovnega izida in iz bilance stanja (začetno in končno stanje v bilanci stanja).
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Izkaz denarnih tokov po SRS 26 po različici II (posredna metoda)

Na koncu sestavimo še izkaz denarnih tokov. Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali za medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz denarnih tokov bomo izdelali po različici II. po posredni metodi.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Bilanca stanja po SRS 24

Iz podatkov izdelajmo še bilanco stanja. Predpostavili bomo, da družba spada med srednje družbe.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Izkaz poslovnega izida po SRS 25 različica I.

Izkaz poslovnega izida je temeljni računo-vodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja (SRS 25.1). Po opravljenih knjiženjih razporeditve čistega dobička sestavimo izkaz poslovnega izida:
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Razporeditve čistega dobička

Pri knjiženju razporeditve čistega dobička upoštevamo, da je družba med letom plačala 30.000 € akontacije davka in da mora razliko doplačati v 30 dneh po predložitvi obračuna.
Samo za aktivne naročnike
s