Letno poročilo podjetnika za zunanje računovodsko poročanje

27. 1. 2016

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. V izkazu poslovnega izida se prikazujejo stroški, prihodki in poslovni izid.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Bilanca stanja

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Bilanca stanja za zunanje računovodsko poročanje.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Letno poročilo podjetnika za zunanje računovodsko poročanje

Na podlagi podatkov iz poslovnih knjig in popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev sestavijo samostojni podjetniki letno poročilo za obračunsko obdobje. V SRS 30 je natančno napisano, kdo so zavezanci za sestavitev letnega poročila.
Samo za aktivne naročnike
s