Poslovne terjatve

06. 12. 2023

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je oblika plačila, ki se najpogosteje uporablja pri mednarodnih prodajnih poslih, saj skuša vzpostaviti ravnotežje med željo prodajalca, da si zagotovi plačilo za odpremljeno blago ali izvršene storitve, ter težnjo kupca, da v trenutku plačila dobi zagotovilo, da mu je bilo blago res že odpremljeno. Pri dokumentarnem akreditivu ...
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2023

Instrumenti zavarovanja

Učinkovitost različnih instrumentov je različna, zato je dobro, da poznamo njihovo vsebino, pomen ter njihove prednosti in slabosti. V praksi uporabljamo:plačilne mehanizme (menica, ček, dokumentarni inkaso, dokumentarni akreditiv),osebna zavarovanja (poroštvo, bančna garancija),stvarna zavarovanja (hipoteka, zastavna pravica na premičninah ali pravicah, lombardni posli, zastavna pravica na podlagi sporazuma ...
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2023

Vpliv sprememb valutnih rokov

Mnogokrat se dogaja, da kupci želijo oz. pogojujejo ob obnovitvi in sklenitvi letnih pogodb spremeniti plačilne pogoje, kot je podaljšanje valutnih rokov.Primer 1:Kakšen je koeficient obračanja, koliko je dnevov plačila in za koliko lahko podaljšamo valuti rok, da ne bi s tem poslabšali likvidnosti in plačilne sposobnosti?Letni ...
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2023

Splošno o poslovnih terjatvah

Poslovne terjatve nastanejo takrat, ko prodamo proizvode oz. blago ali opravimo storitve na odložen rok plačila. Pri nastanku terjatev je treba paziti, da zaradi krajšanja plačilnih rokov (boljša likvidnost in plačilna sposobnost) ne zmanjšujemo donosa prodaje ali celo ne izgubimo trgov in kupcev.Če prodajalec zaupa svoja sredstva kupcu, s ...
01. 12. 2021

Odkup terjatev – knjiženje pri odkupniku (faktorju)

Družba 1, d. o. o., je odkupila terjatev družbe Dražba 2, d. d., ki jo ima do družbe Družba 3, d. o. o., v vrednosti 20.000 evrov. Vrednost diskonta je 15 odstotkov. Družba 1, d. o. o., je od družbe Družba 3, d. o. o., prejela v celoti plačilo ...
14. 1. 2016

Oslabitev terjatev zaradi prisilne poravnave

Družba Zajček d. d. je oblikovala popravek poslovne terjatve 2.000 € do družbe Vihar d. o. o., ker je zvedela, da je družba v postopku prisilne poravnave.
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2016

Prodaja v trgovinski družbi s plačilnimi karticami – zaloge trgovskega blaga se vodi po prodajni ceni

Družba Vihar, d. o. o., je prejela račun za trgovsko blago v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Vkalkulirani stroški nabave trgovskega blago so 10-odstotni. Vkalkulirana marža je 18-odstotna. Kupcu je družba Vihar, d. o. o., prodala trgovsko blago v vrednosti 55.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV ...
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2016

Prodaja v trgovinski družbi s plačilnimi karticami domačih kupcev – zaloge trgovskega blaga se vodi po nabavni ceni

Družba Vihar, d. o. o., je prejela račun za trgovsko blago v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Vkalkulirani stroški nabave trgovskega blaga so 10-odstotni. Kupcu je družba Vihar, d. o. o., prodala trgovsko blago v vrednosti 55.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Nabavna vrednost trgovskega blaga ...
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2016

Prodaja v trgovinski družbi za takojšne plačilo – zaloge se vodi po prodajni vrednosti

Trgovska družba Zajček, d. d., je prodala blago fizični osebi za takojšnje plačilo v vrednosti 2.440 evrov z vključenim DDV. Nabavna vrednost je 1.700 evrov. Vkalkulirana razlika v ceni je 20-odstotna.
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2016

Prodaja v trgovinski družbi za takojšne plačilo – zaloge se vodi po nabavni vrednosti

Trgovska družba Zajček, d. d., je prodala blago fizični osebi za takojšnje plačilo v vrednosti 2.440 evrov z vključenim DDV. Nabavna vrednost je 1.700 evrov.
Samo za aktivne naročnike
s