Dohodnina

30. 1. 2024

Omogočen je vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2023 iz REK obrazcev

Na portalu eDavki je od 15.1.2024 zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2023 iz REK obrazcev.Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z ...
22. 11. 2023

Izplačila dohodkov fizičnim osebam nerezidentom

Kdo so davčni nerezidenti?Oseba je davčni nerezident, če v Sloveniji nima uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov, oziroma je v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni (ne izpolnjuje nobenega pogoja iz 6. člena ZDoh-2[1 ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Boniteta - posebna vrsta dohodka iz zaposlitve

Dohodki, ki jih posameznik prejema so obdavčeni po ZDoh-21. V samem zakonu pa so opredeljeni tudi dohodki, ki so neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Boniteta je prav tako dohodek obdavčen z dohodnino.Boniteta predstavlja posebno vrsto dohodka iz zaposlitve (vsako odvisno pogodbeno razmerje - delovno in drugo pogodbeno razmerje), ki ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Dohodnina v praksi

2.1 Zavezanci za dohodninoZavezanci za dohodnino so fizične osebe, ki so rezidenti ali nerezidenti in to ne glede na starost. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki jih Zakon o dohodnini[1] uvršča med oproščene plačila dohodnine in tistih, ki ne štejejo za dohodke obdavčene po ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, ki jih prejemajo v tujini

Stališče FURS je, da zavezanci, ki dosegajo dohodke v tujini, morajo le-te prijaviti v Sloveniji, saj so rezidenti Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. V primeru, da davčni zavezanec sproti ne prijavlja prejete dohodke iz tujine ne prejme informativnega izračuna dohodnine.V primeru, da odločba ni ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Določitev meje davčno priznanih dohodkov fizičnih oseb po uredbi za leto 2023

Uredba je objavljena v Uradnem listu št. /2022) in velja od 1. 1.2023 dalje. Spremenile se določene vrednosti drugih prejemkov iz zaposlitve zaposlenih.Spremembe v letu 2023 so naslednje:Dnevnice Slovenija - ure iste – 27,81 €; 13,88 €; 9,69 €.Terenski dodatek – pogoji isti – vrednost 5,84 €.Ločeno življenje ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Obdavčitev kriptovalut v Sloveniji

Slovenija ima pomanjkljivo zakonodajo na področju kriptovalut, ki je na prvi pogled videti precej enostavna. Na spletni strani Finančne uprave RS je zapisano, da se od dobička iz kapitala, doseženega s prodajanjem virtualnih valut, ne plača dohodnine pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov

Z davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta se šteje vsako transakcijo ali dogodek, na podlagi katerih davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček.Izvedeni finančni instrumenti so tudi dolžniški vrednostni papirji, katerih donosa se ne izplačuje ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine

Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13 ...
s