Letno poročilo

Neposredni in posredni proračunski uporabniki (PU) so pri evidentiranju poslovnih dogodkov ter pri pripravi in oddaji letnega poročila dolžni upoštevati predvsem naslednje predpise:

  • Zakon o javnih financah (ZJF),
  • Zakon o računovodstvu (ZR),
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (pravilnik o EKN),
  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
  • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu,
  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
  • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
  • Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
  • Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.
17. 1. 2024

Obvezna poročanja ob zaključku leta za leto 2023 - JS

OBVEZNA POROČANJA OB ZAKLJUČKU LETA - JS USKLAJEVANJA:  - IOP OBRAZCI 31.10.2023 OZ. DATUM, KI SI GA SAMI DOLOČIMO - USKLAJEVANJE PO 37.ČL. ZR 5.2.2024 - POROČILO O POPISU JANUAR 2024 IZRAČUN NOVEGA ODBITNEGA DELEŽA ZA DDV DO 31.1.2024 UGOTVITEV DOKONČNEGA ODBITNEGA DELEŽA DDV ZA LETO ...
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2023

Letno poročilo za proračunske uporabnike za leto 2023

Občine, kot tudi vsi ostali neposredni in posredni proračunski uporabniki (PU) so pri evidentiranju poslovnih dogodkov ter pri pripravi in oddaji letnega poročila dolžni upoštevati predvsem naslednje predpise:Zakon o javnih financah (ZJF),Zakon o računovodstvu (ZR),Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,Pravilnik ...
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2022

Javni sektor - priprava letnega poročila za leto 2021

Občine, kot tudi vsi ostali neposredni in posredni proračunski uporabniki (PU), so pri evidentiranju poslovnih dogodkov ter pri pripravi in oddaji letnega poročila dolžni upoštevati predvsem naslednje predpise:
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2021

Javni sektor - priprava letnega poročila za leto 2020

Pomembni poudarki in na kaj botite pozorni pri pripravi letnega poročila za leto 2020.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Sestavni deli letnega poročila

Ra č unovodsko poro č ilo Računovodsko poročilo je del letnega poročila, ki ga vedno pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba, ki je odgovorna za področje računovodstva.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pravne osebe javnega prava, ki so zavezane pripraviti letno poročilo

V prvem členu Zakona o računovodstvu je določeno, da so zavezanci za pripravo letnih poročil pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pravne podlage priprave letnega poročila pri proračunskih uporabnikih

Za letno poročilo lahko rečemo, da je to eno najpomembnejših orodij poslovnega poročanja. Poslovno poročanje je proces predstavljanja tako računovodskih kot neračunovodskih informacij o poslovanju poročevalske enote – proračunskega uporabnika.
s