Zaloge

18. 4. 2024

Inventurni popisi proizvodov

Inventurni presežek proizvodovInventurna komisija je ugotovila višek proizvodov, katerih ocenjena vrednost je 6.000 €. Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Ugotovljen višek proizvodov Proizvodi v lastnem skladišču 630 6.000 Vrednost prodanih poslovnih učinkov 700 (6.000) Inventurni manjko proizvodov (v breme družbe)Inventurna komisija je ugotovila manjko ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2024

Oslabitev gotovih proizvodov

Proizvodnja družba je ugotovila, da so njeni proizvodi na trgu nižji za 10 % v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo. Naredila je oslabitev za 600 € (knjigovodska vrednost 6.000 €). Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Oslabitev proizvodov Proizvodi v lastnem skladišču 630 600* Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami 721 ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2024

Inventurne razlike materiala

Inventurni višek materialaInventurna komisija je ugotovila višek materiala, katerega ocenjena vrednost je 6.000 €. Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Ugotovljen višek materiala Zaloga surovin in materiala v skladišču 310 6.000 Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik 405 (6.000) Inventurni manjko materiala ...
Samo za aktivne naročnike
07. 3. 2024

Material v dodelavi in predelavi

Material v vrednosti 150.000 € smo dali v predelavo kooperantu. Za opravljeno storitev predelave nam je kooperant izstavil račun v vrednosti 24.000 € z DDV. Material smo prevzeli nazaj na zalogo. Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Material, dan v predelavo         Zaloga surovin ...
Samo za aktivne naročnike
07. 3. 2024

Kalo, lom materiala

Dejanski kalo manjši od vkalkuliranegaOrganizacija mesečno vkalkulira strošek kala in loma materiala 1.000 €. Ob koncu leta je inventurna komisija ugotovila dejanski kalo materiala 10.000 €. Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Mesečno vkalkuliranje stroška kala         Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ...
Samo za aktivne naročnike
07. 3. 2024

Splošno o zalogah

Računovodenje zalog je v skladu Slovenskim računovodskim standardom 4 (dalje SRS 4) in Mednarodnim računovodskim standardom 2 (dalje MRS 2) zelo obsežno in pomembno področje, kar posledično pomeni, da je treba evidentirati vse vrste zalog, med katere uvrščamo:material, drobni inventar,trgovsko blago, proizvode in storitve (gradbene, proizvodne ipd.).Evidentirati ...
23. 1. 2024

Obračun nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov po metodi spremenljivih stroškov in usredstveni lastni proizvodi in storitve

Organizacija je naredila predkalkulacijo lastne in prodajne cene priročnega orodja, ki je namenjeno nadaljnji prodaji. Serija proizvodnje je 1.000 kosov. Vrednost nabavljenega materiala po prejetih računih je 18.300 evrov z vključenim DDV. Stroški prevoza po prejetem računu so 2.440 evrov z vključenim DDV. Vkalkulirani odvisni stroški so ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Obračun nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov po metodi zožene lastne cene in usredstveni lastni proizvodi in storitve

Organizacija je naredila predkalkulacijo lastne in prodajne cene priročnega orodja, ki je namenjeno nadaljnji prodaji. Serija proizvodnje je 1.000 kosov. Vrednost nabavljenega materiala po prejetih računih je 18.300 evrov z vključenim DDV. Stroški prevoza po prejetem računu so 2.440 evrov z vključenim DDV. Vkalkulirani odvisni stroški so ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Obračun nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov po metodi proizvajalnih stroškov ter usredstveni lastni proizvodi in storitve

Organizacija je naredila predkalkulacijo lastne in prodajne cene priročnega orodja, ki je namenjeno nadaljnji prodaji. Serija proizvodnje je 1.000 kosov. Vrednost nabavljenega materiala po prejetih računih je 18.300 evrov z vključenim DDV. Stroški prevoza po prejetem računu so 2.440 evrov z vključenim DDV. Vkalkulirani odvisni stroški so ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2024

Metode obračunavanja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov

Podjetje samostojno izbira sistem in metodo vrednotenja nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov. Metode se razlikujejo po izbiri sestavin cene, s katero podjetje vrednoti poslovne učinke.Poslovni odhodki so stroški, ki se nanašajo na prodane proizvode in storitve, ter nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga, materiala in drugega v obračunskem obdobju, treba ...
Samo za aktivne naročnike
s