Zaloge

27. 9. 2023

Oslabitev zalog materiala - računovodski in davčni vidik

Zaloge so, ne glede na svojo fizično obliko, največkrat »hitro pokvarljiv del premoženja organizacije«. Pri vodenju evidenc vrednosti zalog se dogaja, da jih imajo organizacije precenjene. V skladu s SRS 4 in MSR 2 je treba zaloge oslabiti ali odpisati, kadar njihova knjigovodska vrednost presega primerljivo tržno vrednost ali ko ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

SRS 4 - Zaloge

Uradni list RS št. 95/2015A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju zalog materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov. Obdeluje:a) razvrščanje zalog;b) pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj zalog;c) začetno računovodsko merjenje zalog;č) prevrednotovanje zalog;d) razkrivanje zalog.Povezan je predvsem ...
27. 9. 2023

Metode vodenja zalog

Splošno Računovodenje zalog je v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 4 (naprej SRS 4) in Mednarodnim računovodskim standardom 2 (naprej MRS 2) zelo obsežno in pomembno področje, kar posledično pomeni, da je treba evidentirati vse vrste zalog, med katere uvrščamo:- material, - drobni inventar,- trgovsko blago, - proizvode in - storitve (gradbene).Evidentirati ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Primanjkljaj v breme zavarovalnice

Organizacija, ki ima zalogo trgovskega blaga zavarovano, lahko zahteva povračilo škode pri zavarovalnici. Najprej je treba knjižiti zmanjšanje zalog trgovskega blaga v breme organizacije in šele nato se vzpostavi zahtevek (terjatev) do zavarovalnice. Odškodnina, ki je s strani zavarovalnice priznana za uničeno ali ukradeno trgovsko blago, se knjiži v dobro ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Primanjkljaj v breme odgovorne osebe

Kadar organizacija s popisom zalog trgovskega blaga ugotovi primanjkljaj zalog trgovskega blaga, lahko bremeni odgovorno osebo, ker je: bila pri svojem delu površna pri prevzemu ali izdaji blaga ali napačno evidentirala prevzem in izdajo blaga ali premalo skrbela za hrambo blaga ipd. Zaradi tega mora popisna komisija priložiti k inventurnemu ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Inventurne razlike trgovskega blaga

Ob popisu se ugotavlja dejanske zaloge trgovskega blaga. Z ugotovljenim dejanskim stanjem je treba uskladiti stanje v poslovnih knjigah, na ta način se moraj uskladiti presežke ali primanjkljaje trgovskega blaga. Inventurni primanjkljaji trgovskega blaga Primanjkljaj trgovskega blaga nastane zaradi kraje, elementarne nesreče ali kala, kar pomeni, da predstavlja knjigovodsko zmanjšanje ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Metode vrednotenja porabe in zalog materiala

Vrednotenje porabe in zalog materiala se vodi po eni izmed metod, kot so: FIFO, povprečne drseče cene, povprečne tehtane cene, stalne cene. Po metodi FIFO se porabo materiala obračuna po cenah, kot sledijo nabavi materiala. Vrednost zalog se ovrednoti po zadnjih nabavnih cenah. Primer: Na zalogi imamo 30 kg moke ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Obresti (najetih bančnih posojil), vračunane v zaloge

Družba 1, d. o. o., ima stanje zalog materiala na dan 31. 12. Stanje zalog Vrednost zalog Datum nabave Stanje ob koncu leta         Zaloga - A 50.000,00 1. 6. 3.000,00 Zaloga - B 100.000,00 1. 10. 10.000,00 SKUPAJ 150.000 ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Obravnavanje predelave odpadnega materiala

Organizacija, ki odpadni material v proizvodnem procesu predela in ga nato dalje proda na domačem trgu ali tujih trgih, ga mora pripoznati kot zalogo. Odpadni material je lahko plačan ali tudi ne. Pri odpadnem materialu, ki je škodljiv, običajno predlagatelj tega materiala plača podjetju, ki se ukvarja s tem, da ...
Samo za aktivne naročnike
s