Knjižbe pri društvih - praktični primeri

03. 1. 2024

Presežek prihodkov nad odhodki v društvu

Primer 1 Društvo je ustvarilo prihodke vrednosti 200.000 evrov in odhodke v vrednosti 185.000 evrov. Presežek prihodkov nad odhodki je v vrednosti 15.000 evrov. Presežek je ustvarjen iz nepridobitne dejavnosti. Društvo je oblikovalo sklad v vrednosti 1.500 evrov.   Zap. št.   Kategorija Konto Debet Kredit ...
Samo za aktivne naročnike
12. 3. 2020

Knjiženje ugotovljenih popisnih razlik (likvidacija)

Likvidacija popisnih razlik je uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim, ugotovljenim s popisom. Knjiženje se opravi v računovodski službi na podlagi poročila popisne komisije.
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2018

Ustanovitev društva

Društvo so člani ustanovili iz vlog v denarju 10.000 evrov, 2.000 evrov v neopredmetenih sredstvih in 10.000 evrov opremi (6.000 evrov je amortiziranih).
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Knjiženje pri društvih

Društvo si mora v temeljnem aktu določiti, kako bo zagotavljalo podatke o svojem materialno finančnem poslovanju. V 26. členu Zakona o društvih (Uradni list RS, štev. 61/2006 z dne 13. 6. 2006) je napisano, kako mora društvo zagotavljati podatke o svojem materialno finančnem poslovanju, in sicer določi način in ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2016

Stroški in odhodki 3

Društvo se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, vendar je pogoj za delovanje društva članstvo v zvezi. Tako prejme račun od zveze društev za članarino v višini 2.000 evrov.
07. 4. 2016

Stroški in odhodki 2

Primer: Društvo sklene zavarovalno polico z zavaro-valnico za zavarovanje poslovnih prostorov. Znesek premije je 300 evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2016

Stroški in odhodki

Pri delovanja društev se pojavljajo predvsem naslednji stroški in odhodki: stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga; stroški storitev; stroški dela; dotacije drugim pravnim osebam; odpisi vrednosti; drugi odhodki iz dejavnosti; finančni odhodki; drugi odhodki. Primer: Društvo prejme račun za naročnino na strokovno literaturo za eno leto vnaprej. Naročnina skupaj ...
07. 4. 2016

Prihodki od donacij 2

Primer: Društvo, ki ni davčni zavezanec, je priredilo prireditev, kjer so organizirali srečelov. Prihodki od srečelova so bili 1.000 evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2016

Prihodki od donacij

Društvo prejme donacijo od pravne osebe v višini 1.000 evrov.
s