Knjižbe pri društvih - praktični primeri

Knjiženje ugotovljenih popisnih razlik (likvidacija)

Likvidacija popisnih razlik je uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim, ugotovljenim s popisom. Knjiženje se opravi v računovodski službi na podlagi poročila popisne komisije.
Samo za aktivne naročnike:

Ustanovitev društva

Društvo so člani ustanovili iz vlog v denarju 10.000 evrov, 2.000 evrov v neopredmetenih sredstvih in 10.000 evrov opremi (6.000 evrov je amortiziranih).
Samo za aktivne naročnike:

Knjiženje pri društvih

Društvo si mora v temeljnem aktu določiti, kako bo zagotavljalo podatke o svojem materialno finančnem poslovanju. V 26. členu Zakona o društvih (Uradni list RS, štev. 61/2006 z dne 13. 6. 2006) je napisano, kako mora društvo zagotavljati podatke o svojem materialno finančnem poslovanju, in sicer določi način in ...
Samo za aktivne naročnike:

Stroški in odhodki 3

Društvo se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, vendar je pogoj za delovanje društva članstvo v zvezi. Tako prejme račun od zveze društev za članarino v višini 2.000 evrov.

Stroški in odhodki 2

Primer: Društvo sklene zavarovalno polico z zavaro-valnico za zavarovanje poslovnih prostorov. Znesek premije je 300 evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Stroški in odhodki

Pri delovanja društev se pojavljajo predvsem naslednji stroški in odhodki: stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga; stroški storitev; stroški dela; dotacije drugim pravnim osebam; odpisi vrednosti; drugi odhodki iz dejavnosti; finančni odhodki; drugi odhodki. Primer: Društvo prejme račun za naročnino na strokovno literaturo za eno leto vnaprej. Naročnina skupaj ...

Prihodki od donacij 2

Primer: Društvo, ki ni davčni zavezanec, je priredilo prireditev, kjer so organizirali srečelov. Prihodki od srečelova so bili 1.000 evrov.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Prihodki od donacij

Društvo prejme donacijo od pravne osebe v višini 1.000 evrov.

Prihodki od opravljanja storitev

Društvo organizira seminar. Za udeležbo na seminarju udeležencem izstavi račune. Skupen znesek računov z vračunanim 22-odstotnim DDV je 17.080 evrov. Neto znesek računov 14.000 € 22 % DDV 3.080 € Znesek računov z DDV 17.080 €

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.