Dividende in udeležba v razširjenem dobičku

19. 4. 2018

Zmanjšanje kapitala – izplačilo dobička družbenikom

Družbenika družbe z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) imata v bilanci stanja prikazan preneseni dobiček iz preteklih let v višini 25.000 evrov. Na skupščini sta se odločila, da si bosta izplačala del prenesenega dobička iz preteklih let, in sicer vsakomur pripada bruto 5.000 evrov. Izplačilo je bilo ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Davčni vidik udeležbe delavcev v dobičku s strani družbe

Družba, ki sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku in jo prijavi v ustrezen register, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, ki je določena po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb za 70 ali 100 % pripadajočega zneska dobička, ki se izplača delavcem. Upoštevati je potrebno pogoje in omejitve ZUDDob, vendar največ ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Davčni vidik udeležbe delavcev v dobičku s strani zaposlenih

Dohodek v obliki pripadajočega zneska dobička, ki ga delavec prejme na podlagi denarne sheme, ki bo v praksi najbolj preprost. Zaposleni prejmejo denarna izplačila, ki so dogovorjena na podlagi pogodbe.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku

Z mesecem marcem 2008 je začel veljati Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (dalje ZUDDoB), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/08 z dnem 14. 3. 2008.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Božičnica oz. 13. plača - kot druga vrsta plačila

Če se božičnica izplača kot druga vrsta plačila (nagrada po sklepu vodstva) in ne kot del plače, se obračunajo prispevki (iz in na bruto), vendar se ne všteva v pokojninsko osnovo. Ni potrebno, da je izplačilo opredeljeno v pogodbi! Lahko se izplača vsem v enaki vrednosti.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Božičnica oz. 13. plača - kot del plače

Božičnica oz. 13. plača se izplačuje kot del plače za poslovno uspešnost, zato mora biti dogovorjena v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Izplačana mora biti v denarju. Od bruto vrednosti se obračunajo prispevki iz in na bruto, davek na izplačane plače in se prizna v pokojninsko osnovo zaposlencev. Delodajalcu ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Obdavčitev izplačila dividend različnim lastnikom

Skupščina družbe Zajček, d. d., je potrdila sklep o delitvi nerazporejenega dobička preteklih let svojim delničarjem v višini 100.000 evrov. Bruto dividende pravnim osebam (rezidenti RS) 60.000 evrov, 20.000 evrov (domače fizične osebe), 10.000 evrov (tuje pravne osebe) in 10.000 evrov (tuje fizične osebe). Izplačila ...
Samo za aktivne naročnike
s