Ustanovitev kapitalskih družb

03. 1. 2024

Pripojitev in prevzem gospodarske družbe

Prevzeta družba mora davčni obračun za leto 20xx narediti in oddati kot redni davčni obračun. V roku 30 dni po vpisu pripojitve v sodni register prevzemna družba za račun prevzete družbe sestavi in predloži še en davčni obračun (naprej drugi davčni obračun), katerega priloga je pogodba o združitvi (pripojitvi).{{Drugi ...
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2024

Gospodarske družbe - normiranci

Mikro in male gospodarske družbe po ZGD-1 se lahko odločijo, da ne vodijo poslovnih knjig in ne vodijo določenih evidenc poslovanja. Če se gospodarske družbe odločijo za takšen način obdavčitve, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:prihodki v zadnjih zaporednih 12 mesecih ne smejo presegati 100.000 evrov,davčno osnovo se ugotovi ...
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2024

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih. Vsak družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva le en osnovni vložek ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2020

Ustanovitev d. o. o.

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov.
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2018

Postopna (sukcesivna) ustanovitev gospodarske družbe in kapitalske rezerve

Dva družbenika sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) in vrednost ustanovnega kapitala bo 20.000 evrov, oba imata enakovreden delež. Družbenika sta v ustanovni pogodbi določila, da bosta ob ustanovitvi vplačala 70 odstotkov, preostanek bosta vplačala čez eno leto od ustanovitve. Vsa vplačila obeh družbenikov bodo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Postopna (sukcesivna) ustanovitev gospodarske družbe

Dva družbenika sta se odločila, da bosta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.). Vrednost osnovnega kapitala je 20.000 evrov, oba družbenika imata enakovreden delež. Družbenika sta v ustanovni pogodbi določila, da bosta vplačala 70 odstotkov takoj ob ustanovitvi, preostalih 30 odstotkov bosta vplačala, ko bo »Družbenik ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Hkratna (simultana) ustanovitev gospodarske družbe

Dva družbenika sta se odločila, da bosta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.). Vrednost osnovnega kapitala je 20.000 evrov, oba imata enakovreden delež. »Družbenik 1« je vplačal 10.000 evrov v denarju, »Družbenik 2« je vplačilo izvedel tako, da je 5.000 evrov vplačal v denarju ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Minimalni kapital

Predpisani minimalni kapital ne predstavlja nikakršne varnostne garancije za udeležence na trgu, predstavlja le premoženjski prag, ki ga država določi, da zmanjša število upravičencev do ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo. Če želiš od države "koncesijo", da lahko postaneš lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, moraš v družbo vložiti vsaj 7.500 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Poslovanje preko podružnic

Podružnice so posebna oblika organiziranja gospodarske dejavnosti. Podružnica je del družbe tuje pravne osebe, ki je lokacijsko in organizacijsko ločena od sedeža matične družbe. Organizacijsko in ekonomsko je samostojna, tudi pravno samostojna, saj so podružnice odvisne od matične družbe, vstopajo v promet v imenu in za račun matične družbe, za ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Ustanovitev družbe znotraj EU

Svoboda ustanavljanja sedeža je pravica pripadnika katere koli države članice, da preide v drugo državo članico in tam začne oziroma nadaljuje opravljanje gospodarske dejavnosti v obliki stalnega (glavnega) sedeža, agencije, podružnice ali poslovne enote. S tem se fizičnim in pravnim osebam omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti na stabilen in kontinuiran način ...
Samo za aktivne naročnike
s