Letno poročilo

Vsebina letnega poročila za društva

Zavezanci za sestavitev letnih poročil društev so vsa društva, ki so ustanovljena po zakonu o društvih. 56. člen zakona določa, da morajo društva, ki so registrirana po predpisih, ki so veljali do uveljavitve novega zakona, nadaljujejo delo po njegovih določbah.
Samo za aktivne naročnike:

Oddaja letnega poročila

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (dalje AJPES).
Samo za aktivne naročnike:

Revidiranje izkazov

Računovodske izkaze društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 834.585,21 evrov, mora pred sprejetjem letnega poročila revidirati revizijska družba ali samostojni revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.