Letno poročilo

12. 3. 2020

Vsebina letnega poročila za društva

Zavezanci za sestavitev letnih poročil društev so vsa društva, ki so ustanovljena po zakonu o društvih. 56. člen zakona določa, da morajo društva, ki so registrirana po predpisih, ki so veljali do uveljavitve novega zakona, nadaljujejo delo po njegovih določbah.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Oddaja letnega poročila

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (dalje AJPES).
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Revidiranje izkazov

Računovodske izkaze društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 834.585,21 evrov, mora pred sprejetjem letnega poročila revidirati revizijska družba ali samostojni revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.
Samo za aktivne naročnike
s