Podjetnikov kapital

04. 10. 2023

Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti

Samostojni podjetnik je kupil poslovni prostor (poslovni prostor je evidentiran v poslovnih knjigah), ki ga želi prodati sebi kot fizični osebi (prenos v gospodinjstvo). Knjigovodska vrednost poslovnega prostora je 28.000 evrov. Primerljiva tržna cena nepremičnine je 40.000 evrov. Pomemben je postopek prodaje in izdaja računa. V zemljiški knjigi ...
Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2023

Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo ob zapiranju dejavnosti

Fizična oseba je kupila nepremičnino pred začetkom opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika. Ob začetku opravljanja dejavnosti je fizična oseba prenesla iz gospodinjstva oziroma osebnega premoženja nepremičnino v dejavnost samostojnega podjetnika. Po določenem času se samostojni podjetnik odloči, da bo dejavnost zaprl (zaposlitev, upokojitev ipd.).Ob prenehanju dejavnosti samostojnega podjetnika prenos nepremičnine ...
Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2023

Podjetnikov kapital - SRS 30

Slovenski računovodski standard 30, ki je namenjen fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost (samostojnim podjetnikom), opisuje sestavine podjetnikovega kapitala, kot so:začetni podjetnikov kapital (konto 902),prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti (konto 918),pretoki in odtoki denarnih sredstev (konto 919),revalorizacijske rezerve (skupina 94),rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2020

Ustanovitev družbe in izstop družbenika (fizična oseba) – izplačilo v materialni obliki

Družbenik A in Družbenik B sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo z osnovnim (vpoklicanim) kapitalom v višini 16.000 evrov. Družbenik A je 60-odstotni in Družbenik B je 40-odstotni družbenik. Oba sta vplačala osnovni kapital v denarju na transakcijski račun. V času poslovanja sta ustvarila zakonske rezerve 1.600 evrov ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2020

Ustanovitev družbe in izstop družbenika (fizična oseba) – izplačilo v denarju

Družbenik A in Družbenik B sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo z osnovnim (vpoklicanim) kapitalom v višini 16.000 evrov. Družbenik A je 60-odstotni in Družbenik B je 40-odstotni družbenik. Oba sta vplačala osnovni kapital v denarju na transakcijski račun. V času poslovanja sta ustvarila zakonske rezerve 1.600 evrov ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2020

Zmanjšanje kapitala - izstop družbenika

100-odstotni lastnik kapitalske (gospodarske) družbe (enoosebni d. o. o.) je ena fizična oseba, ki bo družbo prodala v celoti in s tempridobila novega družbenika ali več družbenikov. V družbi je bildružbenik kot fizična oseba 13 let. Vrednost deleža ob ustanovitvi jebil 10.000 evrov in družbenik ga ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2018

Zmanjšanje kapitala – izstop družbenika

100-odstotni lastnik kapitalske (gospodarske) družbe (enoosebni d. o. o.) je ena fizična oseba, ki bo družbo prodala v celoti in s tem pridobila novega družbenika ali več družbenikov. V družbi je bil družbenik kot fizična oseba 13 let. Vrednost deleža ob ustanovitvi je bil 10.000 evrov in družbenik ga ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Obračunane odložene obveznosti za davek iz naslova prevrednotenja

Družba Vihar, d. o. o., je nabavila zgradbo (130.000 evrov) in pripadajoče zemljišče (40.000 evrov) in uporablja model revalorizacije. V času uporabe je bila obračunana amortizacija zgradbe v vrednosti 30.000 evrov. Amortizacijska stopnja je 3-odstotna. V času uporabe so zemljišče in zgradbo prevrednotili na pošteno vrednost, kar ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Povečanje osnovnega kapitala

Družba Vihar, d. o. o., je nabavila zgradbo (130.000 evrov) in pripadajoče zemljišče (40.000 evrov) in uporablja model revalorizacije. V času uporabe je bila obračunana amortizacija zgradbe v vrednosti 30.000 evrov. Amortizacijska stopnja je 3-odstotna. Družba Vihar, d. o. o., ima namen najeti dolgoročno posojilo pri poslovni ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Prenos premoženja v gospodinjstvo ob zapiranju dejavnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je zaprl svojo dejavnost. Iz dejavnosti je v svoje gospodinjstvo prenesel stroj, ki ga je kupil kot fizična oseba in ga prenesel v svojo dejavnost ob začetku opravljanja dejavnosti. Ob prenosu stroja je njegova knjigovodska vrednost 8.000 evrov (za 42.000 evrov je stroj v času uporabe ...
Samo za aktivne naročnike
s