Računovodski svetovalec

23. 8. 2023

Cesija, asignacija in kompenzacija v primeru insolvenčnih postopkov

Cesija (odstop terjatev) predstavlja nedenarni način poravnave terjatve oziroma obveznosti. Organizacija C prenese svojo terjatev do organizacije B na organizacijo A in s tem zapre svojo obveznost do organizacije A. Organizacija C ne bo več terjala organizacije B.Pri cesiji gre za spremembo upnika. Upnik in dolžnik Organizacija C s ...
Samo za aktivne naročnike
15. 6. 2023

Kriptovalute

Splošno Kriptovaluta je šifrirano omrežje za omogočanje digitalne menjave. Je tehnologija, ki se je začela razvijati pred trinajstimi leti. Bitcoin, prva in najbolj priljubljena kriptovaluta, kot prelomna tehnologija utira novo pot mimo dolgotrajnih in nespremenjenih finančnih plačilnih sistemov, ki obstajajo že več desetletij. Medtem ko kriptovalute verjetno ne bodo nikoli ...
Samo za aktivne naročnike
23. 5. 2023

Prikrito izplačilo dobička

Prikrito izplačilo dobička se pojavi, če se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. Za prikrito ...
Samo za aktivne naročnike
19. 5. 2023

Rok za izplačilo poslovnega deleža izstopajočemu družbeniku

Družba ima tri leta časa, da družbeniku izplača vrednost njegovega poslovnega deleža, kar ni malo. Vendar mu mora v primeru, če izplačila ne opravi takoj po izstopu oziroma takoj po opravljenih notarskih postopkih in vpisu sprememb v register, izplačati obresti po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti ...
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2023

Napoved in obdavčitev doseženih kapitalskih dobičkov (izgub) fizičnih oseb

Napoved in obdavčitev doseženih kapitalskih dobičkov (izgub) fizičnih oseb Napoved morajo vložiti davčni zavezanci (fizične osebe, samostojni podjetniki), ki so odsvojili delnice, nepremičnine, deleže in investicijske kupone. Napoved je treba oddati najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Napovedi ni treba vložiti zavezancem, ki so: odsvojili dolžniške vrednostne ...
Samo za aktivne naročnike
08. 5. 2023

Posojila med povezanimi osebami

Postavlja se nam vprašanje: »Kdo so povezane osebe?« Povezana oseba je tista, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi ...
07. 4. 2023

Obveznost izročitve računa kupcu

Avtor: Tanja Kokot
Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M -objava v Uradnem listu RS št. 3 z dne 7.1.2022) je ukinila obveznost izročitve izdanega računa kupcu v papirni obliki, razen na kupčevo zahtevo.Zdaj se ta obveznost spreminja z objavo spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov v Uradnem listu ...
04. 4. 2023

Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2023

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja   K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N  v Republiki Sloveniji, februar 2023    ...
04. 4. 2023

Drobnoprodajne cene na letni ravni višje za 10,5 %, na mesečni nespremenjene

K visoki letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije (delna odprava ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih marca lani). Mesečno inflacijo je zvišala sezonska zamenjava kolekcije oblačil in obutve, znižali pa so jo cenejši počitniški paketi.31. 3. 2023 ob 10:30|končni podatkiTatjana ...
14. 3. 2023

Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2023

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja   K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N    v Republiki Sloveniji, januar 2023  ...
s