Računovodski svetovalec

27. 2. 2024

Davčni ščit

Davčni ščit je učinek sredstev ali obveznosti, ki vplivajo na zmanjšanje davčne obveznosti (davčne osnove), kot so:- investiranje v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, pri katerih organizacija lahko uveljavlja davčne olajšave za investiranje; - najem posojil (dolgoročnih, kratkoročnih) in obračunane pogodbene obresti so davčno priznane in zmanjšujejo davčno osnovo; - prenos ...
06. 2. 2024

Nujna pot

Nujne poti se ustanavljajo zaradi pomanjkanja potnih zvez med posameznimi nepremičninami in javnim potnim omrežjem. Kakor pri služnostih poti tudi pri nujnih poteh obstajata dve nepremičnini, in sicer gospodujoče zemljišče in služeče zemljišče. Za ustanovitev nujne poti morajo biti izpolnjene osnovne predpostavke, in sicer:da nepremičnina nima potne zveze z ...
06. 2. 2024

Ustanovitev stvarne služnosti

Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine izvrševati za potrebe obstoja nepremičnine dejanja na tuji nepremičnini, ki je lastnik služeče stvari, da opravlja določena dejanja, ki bi jih smel opravljati na svoji lastniški nepremičnini. Ustanovljena stvarna služnost je lahko dogovorjena za določeno obdobje (mesecev, leta).Užitek je osebna služnost, ki daje ...
06. 2. 2024

Služnostna pot

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari. Zagotavlja določeno oblast na stvari, vendar ne najširše, saj je širša lastninska pravica. Omejuje lastnika stvari, zato ne more obstajati na lastni stvari. Oblast nad stvarjo se v primeru služnostne pravice deli med lastnika stvari in služnostnega upravičenca.Služnostna pot je stvarna služnost ...
06. 2. 2024

Etažna lastnina zgradbe

Etažna lastnina nastane s preoblikovanjem solastnine. Etažni lastniki so lastniki posameznih delov stavbe in solastniki skupnih delov, prostorov, objektov in naprav. Etažna lastnina pomeni lastnino na zaključeni funkcionalni enoti, ki je namenjena bivanju (stanovanje).Nakup nepremičnine ni pogojen z dejstvom, da je bila že vzpostavljena etažna lastnina. Vsak solastnik lahko ...
06. 2. 2024

Pomen stavbne pravice

Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Ne sme trajati več kot devetindevetdeset let. Stavbna pravica je prenosljiva.Za nastanek stavbne pravice se zahteva poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti stavbno pravico, še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo ...
23. 8. 2023

Cesija, asignacija in kompenzacija v primeru insolvenčnih postopkov

Cesija (odstop terjatev) predstavlja nedenarni način poravnave terjatve oziroma obveznosti. Organizacija C prenese svojo terjatev do organizacije B na organizacijo A in s tem zapre svojo obveznost do organizacije A. Organizacija C ne bo več terjala organizacije B.Pri cesiji gre za spremembo upnika. Upnik in dolžnik Organizacija C s ...
Samo za aktivne naročnike
15. 6. 2023

Kriptovalute

Splošno Kriptovaluta je šifrirano omrežje za omogočanje digitalne menjave. Je tehnologija, ki se je začela razvijati pred trinajstimi leti. Bitcoin, prva in najbolj priljubljena kriptovaluta, kot prelomna tehnologija utira novo pot mimo dolgotrajnih in nespremenjenih finančnih plačilnih sistemov, ki obstajajo že več desetletij. Medtem ko kriptovalute verjetno ne bodo nikoli ...
Samo za aktivne naročnike
23. 5. 2023

Prikrito izplačilo dobička

Prikrito izplačilo dobička se pojavi, če se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. Za prikrito ...
Samo za aktivne naročnike
19. 5. 2023

Rok za izplačilo poslovnega deleža izstopajočemu družbeniku

Družba ima tri leta časa, da družbeniku izplača vrednost njegovega poslovnega deleža, kar ni malo. Vendar mu mora v primeru, če izplačila ne opravi takoj po izstopu oziroma takoj po opravljenih notarskih postopkih in vpisu sprememb v register, izplačati obresti po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti ...
Samo za aktivne naročnike
s