Zabilančne evidence

Gre za za sredstva in obveznosti, ki jih izkazujemo izven bilance stanja oziroma za bilanco stanja. V tej povezavi se pojavljajo zunajbilančni konti, kamor ta sredstva in obveznosti knjižimo. Govorimo o zunajbilančni evidenci, kakor imenujejo SRS poslovno knjigo, ki bi naj zajemala knjiženje poslovnih dogodkov, ki jih ne izkazujemo v računovodskih izkazih.

21. 9. 2023

Primeri knjižb v zunajbilančne evidence

V zunajbilančne evidence knjižimo poslovne dogodke, katerih knjiženje ni predvideno (obvezno) v bilančnih evidencah in postavke nimajo neposrednega učinka na velikost sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Zabilančna sredstva in obveznosti

Slovenski računovodski standardi (dalje SRS) uporabljajo pojem zunajbilančna sredstva in obveznosti, Zakon o gospodarskih družbah govori o zabilančnih sredstvih in obveznostih, v praksi uporabljamo tudi izraz izvenbilančna sredstva in obveznosti. V vseh primerih gre za sredstva in obveznosti, ki jih izkazujemo izven bilance stanja oziroma za bilanco stanja. V tej ...
Samo za aktivne naročnike
s