Stroški materiala

28. 1. 2016

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

Podjetniki izkazujejo stroške pisarniškega materiala in strokovne literature na kontu skupine 406. Praviloma ne nabavljajo večjih količin pisarniškega materiala, zaradi tega tudi ves material takoj ob nabavi knjižijo v stroške. Ob koncu leta, ugotovijo dejansko stanje pisarniškega materiala s popisom, in le-tega knjižijo na zalogo in za enak znesek zmanjšajo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Stroški materiala

Za izkazovanje stroškov materiala podjetniki, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo, uporabljajo skupino kontov 40. V tej skupini kontov se poleg stroškov materiala izkazujejo tudi stroški energije, stroški nadomestnih delov, odpisi drobnega inventarja ter stroški pisarniškega materiala in strokovne literature.
Samo za aktivne naročnike
s