Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Ločimo naslednje vrste obveznosti:

  • dolgoročne obveznosti iz financiranja (To so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. To so dolgoročno dobljena posojila od bank in drugih finančnih institucijah tako doma kot iz tujine, izdani dolgoročni vrednostni papirji – obveznice, finančni najemni dolgoročnih sredstev.),
  • dolgoročne obveznosti iz poslovanja (dolgoročne obveznosti v zvezi s kupljenim blagom ali storitvami, ki jih lahko imamo do domačih ali tujih pravnih in fizičnih oseb, države in zaposlenih).

Kot posebno vrsto dolgoročnih dolgov se obravnava obveznosti za odloženi davek , kar izvira iz tega, da določena prevrednotenja premoženja na višjo pošteno tržno vrednost (zemljišča, zgradbe, vrednostni papirji) ne predstavljajo povečanja prihodkov, ampak povečujejo sestavine kapitala. To pomeni, da se plača manj davka od dohodka ob izdelavi letnega zaključnega računovodskega in davčnega obračuna. Takšno povečanje se šteje pri obračunu davka od dohodka v primeru prodaje določenega premoženja.

28. 9. 2023

Razpis obveznic

Obveznica je dolgoročni dolžniški vrednostni papir. Po zakonu je obveznica pisna listina, s katero se njen izdajatelj zavezuje, da bo osebi, navedeni v obveznici, ali po njeni navedbi ali prinositelju obveznice izplačal v njen navedeni znesek ali znesek njenega anuitetnega kupona. Namen izdaje obveznic je praviloma zbiranje denarnih sredstev zaradi ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Pretvorba poslovnih obveznosti v blagovni kredit - sukcesivno plačevanje

Družba 1 je od dobavitelja intelektualnih storitev prejela račun v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba 1 ima težave s plačilno sposobnostjo, zato sta z dobaviteljem podpisala pogodbo, da se poslovno obveznost pretvori v blagovni kredit, ki se bo vrnil v roku štiriindvajset mesecev z obrestno mero ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Pretvorba poslovnih obveznosti v blagovni kredit

Družba 1 je od dobavitelja intelektualnih storitev prejela račun v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Obveznost do dobavitelja je zavarovana z lastno menico. Družba 1 ima težave s plačilno sposobnostjo, zato sta z dobaviteljem podpisala pogodbo, da se poslovno obveznost pretvori v blagovni kredit, ki se bo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Prejem dolgoročnega posojila od družbenika - oslabitev

Družba 1 je prejela od družbenika dolgoročno posojilo (v kapitalu je 10-odstotni družbenik) v vrednosti 40.000 evrov z rokom vračila štiri leta po letni obrestni meri, ki je triodstotna. Družba ne plačuje obresti. Ob izdelavi zaključnega računa, prvo leto, je Družba 1 naredila oslabitev obresti.   Zap. št.   ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Prejem dolgoročnega posojila in odpis finančnih obveznosti

Družba 1 je prejela od banke dolgoročno posojilo v vrednosti 60.000 evrov za dobo odplačila šest let in obrestno mero triodstotno letno. Posojilo in obresti je plačevala vsako leto po dogovorjenem anuitetnem načrtu. Vsako leto je ob izdelavi zaključnega računa prenesla dolgoročne finančne obveznosti med kratkoročne finančne obveznosti. V ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Dano dolgoročno posojilo družbeniku (pravna povezana oseba)

Družba 1 je dala dolgoročno posojilo svojemu družbeniku, ki je več kot 25-odstotni lastnik v kapitalu družbe (pravna oseba), v vrednosti 50.000 evrov z rokom vračila pet let. Priznana obrestna mera je dvoodstotna. V posojilni pogodbi je dorečeno, da se obračuna in plačuje obresti mesečno ter glavnica ob zapadlosti ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Dano dolgoročno posojilo družbeniku (povezana fizična oseba)

Družba 1 je dala dolgoročno posojilo svojemu družbeniku, ki je več kot 25-odstotni lastnik v kapitalu družbe (fizična oseba), v vrednosti 50.000 evrov z rokov vračila pet let. Priznana obrestna mera je dvoodstotna. V posojilni pogodbi je opredeljeno, da se obračuna in plačuje obresti mesečno ter glavnica ob zapadlosti ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Razpis obveznic delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo

Organizacija je razpisala dolgoročne obveznice v vrednosti 300.000 evrov z dobo vračila 10 let. Obveznice so navadne in so obrestovane po 5-odstotni obrestni meri. Celotne obresti so 150.000 evrov. Organizacija vsako leto plača pripadajoči del obresti na podlagi unovčenega kupona v vrednosti 15.000 evrov. Celotno glavnico se ...
Samo za aktivne naročnike
s