Vodenje poslovnih knjig

11. 3. 2020

Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva

Društvo lahko s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril: da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva, da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 20.864,63 €, in da povprečna vrednost ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2020

Evidenca nabave in porabe živil

Evidenca nabave in porabe živil se vodi po nabavni vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko,
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2020

Vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva

Društva, ki uporabljajo splošne računovodske standarde, v nobenem primeru ne morejo voditi enostavnega knjigovodstva. Zanje je obvezno dvostavno knjigovodstvo. Društvo mora voditi poslovne knjige in sestaviti letno poročilo v skladu z računovodskim standardom SRS 33, ki določa: da se sredstva in obveznosti do virov sredstev računovodsko obravnavajo v skladu SRS ...
Samo za aktivne naročnike
s