Opredelitev pojma samostojni podjetnik posameznik

01. 4. 2020

Samozaposleni invalid in olajšave

Oseba, ki je invalid in se samozaposli (odpre s. p. in ne zaposluje) lahko uveljavlja davčno olajšavo v določenem odstotku svojih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 1. 2016

Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Posebnost podjetnika je tudi ta, da je obdavčen po Zakonu o dohodnini in da je davčna osnova dobiček, ki ga ugotovi tako, da od prihodkov, doseženih v davčnem letu, odšteje odhodke, dosežene v davčnem letu v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Dvostavno knjigovodstvo

Vsi ostali, ki presegajo merila za vodenje poslovnih knjig po načelu enostavnega knjigovodstva, morajo voditi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva. Pri tem pa morajo upoštevati določila SRS 30 in Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike (Uradni list, št. 107/15). Kontni načrt si podjetnik sestavi sam.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Enostavno knjigovodstvo

Podjetnik lahko poslovne knjige vodi po načelu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje določene pogoje, in sicer: povprečno število delavcev ne presega 3, letni prihodki so manjši od 50.000 €,
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Vodenje poslovnih knjig

Vsak samostojni podjetnik mora voditi poslovne knjige in druge evidence, da s tem zagotovi podatke za sestavljanje računovodskih izkazov. Kakšne poslovne knjige pa vodi posameznik, je odvisno od načina vodenja poslovnih knjig. Tako lahko samostojni podjetniki vodijo poslovne knjige po načelu enostavnega knjigovodstva ali po načelu dvostavnega knjigovodstva.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Opredelitev pojma samostojni podjetnik posameznik (podjetnik)

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) 1 v 3. členu pravi, da je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. ZGD-1 z izrazom podjetnik opredeljuje fizično osebo, ki opravlja dejavnost in je vpisana v poslovni register.
Samo za aktivne naročnike
s