Inventura pri proračunskih uporabnikih

14. 12. 2023

Čas je za priprave na popis – davčna obravnava poškodovane ali uničene opreme v poplavah

Pomembno je, da s popisom pričnemo pravočasno in se nanj dobro pripravimo. V javnem sektorju je rok za izvedbo popisa predpisan (na dan 31. 12.), zato je to, da s pripravo na popis pričnemo pravočasno, še toliko bolj pomembno.Pri tem ne smemo pozabiti, da ne popisujemo samo opreme, temveč ...
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2016

Popis obveznosti

Popisna komisija popiše vse obveznosti, ki so izkazane na kontih razreda 2 in razreda 9, in sicer po posameznih vrstah obveznosti. Popišejo se kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; do zaposlenih, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN, kratkoročne prejete kredite, kratkoročne obveznosti iz financiranja, dolgoročne finančne ...
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2016

Popis neplačanih odhodkov in neplačanih prihodkov

Popisna komisija pri neposrednem proračunskem porabniku popiše neplačane odhodke in neplačane prihodke. Popišejo se neplačani prihodki na kontih skupine 28, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročne terjatve. Prav tako se popišejo neplačani odhodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznosti.
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2016

Popis kratkoročnih aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev se popišejo konti skupine 19, ki izkazujejo kratkoročno odložene odhodke, prehodno nezaračunane prihodke, vrednotnice, vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta, vračunane izdatke zaradi podaljšanja proračunskega leta in druge aktivne časovne razmejitve, ki jih priznava 22. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu.
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2016

Popis terjatev

Z obveznim popisom terjatev ugotovimo, ali je pravilno knjiženo stanje vseh terjatev. V računovodstvu se pripravi izpis terjatev po stanju na zadnji dan leta po posameznih kontih. Izpis stanja terjatev se skupaj s potrebno dokumentacijo za preverjanje stanja v izpisu skupaj s potrjenimi obrazci usklajevanja terjatev (IOP izpiski) izroči popisni ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Popis zalog

Popišejo se vse vrste zalog pri proračunskem porabniku. Popišejo se zaloge v skladiščih, zaloge materiala v dodelavi in predelavi, zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge proizvodov ter zaloge blaga in drobnega inventarja, ki se vodi kot material. Zaloge se popisujejo ločeno po skladiščih in po vrstah zalog.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Popis opredmetenih osnovnih sredstev

Opredmetena osnovna sredstva, ki so zemljišča, zgradbe, oprema in biološka sredstva, se popisujejo posamično po nahajališčih. V poslovnih knjigah izkazujemo vsako opredmeteno osnovno sredstvo posebej. Posebnost je samo drobni inventar podobnega namena in iste vrste, ki se lahko evidentira zbirno z zbirno vrednostjo. Govorimo o drobnem inventarju, ki se uvršča ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Popis neopredmetenih sredstev in dolgoročnih časovnih razmejitev

Praviloma v januarju, ko so knjiženi vsi poslovni dogodki do konca leta, začne popisna komisija popisovati neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve. Popisna komisija pregleda knjigovodske listine, ki so podlaga za evidentiranje neopredmetenih sredstev na kontih podskupine 001 - dolgoročne aktivne časovne razmejitve, ki zajemajo dolgoročno odložene stroške. Med dolgoročno odložene ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Organizacijski vidik popisa pri proračunskih uporabnikih

Potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje za uspešno delo. Organizacijo popisa, informiranje zaposlenih in vseh udeleženih v popisu ter učinkovito vodenje postopka, ki zahteva usmerjanje in koordinacijo številnih udeležencev in aktivnosti: pred letnim popisom med letnim popisom po letnem popisu
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Pravne podlage vodenja inventure pri proračunskih uporabnikih

Računovodski izkazi morajo prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov. Resnično in pošteno stanje je v računovodskih izkazih moč prikazati le, če je opravljena uskladitev dejanskega stanja, ugotovljenega s popisom, in stanja, izkazanega v poslovnih knjigah.
Samo za aktivne naročnike
s