Delitev družb po ZGD

30. 9. 2016

Delitev družb po ZGD

Družbe se razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja (55. člen ZGD-1) glede na povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti prihodek od prodaje in vrednost aktive.
Samo za aktivne naročnike
s