Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

26. 6. 2017

Plačilo najemnine poslovnih prostorov v naprej 5

Družba Zajček, d. d., je prejela račun za najem poslovnih prostorov za štiriletno obdobje od družbe Vihar, d. o. o., v vrednosti 4.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., ki je lastnica poslovnih prostorov, ni obračunala DDV.
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Plačilo najemnine poslovnih prostorov v naprej 2

Družba Vihar, d. o. o., je prejela plačalo za štiri leta vnaprej dano najemnino poslovnih prostorov družbi Zajček, d. d., v vrednosti 4.880 evrov. Prek e-Davkov na FURS sta družbi poslali izjavo, da bo najem predmet obračuna DDV.
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Plačilo najemnine poslovnih prostorov v naprej

Družba Zajček, d. d., je plačala za štiri leta vnaprej najemnino poslovnih prostorov družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 4.880 evrov. Prek e-Davkov na FURS sta družbi poslali izjavo, da bo najem predmet obračuna DDV.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

V kontnem načrtu za male samostojne podjetnike posameznike so v skupini 96 prikazane dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve spadajo:
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Prejete donacije

Pri prejetih donacijah (le-te so lahko v denarju ali opremi) je knjiženje enako kot pri prejetih državnih podporah. Donacije se knjižijo na kontu 967 – Prejete donacije, zmanjševanje le-teh pa na konto 768 – drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Prejete državne podpore

Primer: Samostojni podjetnik prejme državno podporo za nakup proizvajalne opreme. Pri tem nastanejo naslednji poslovni dogodki: Nakup proizvajalne opreme po računu dobavitelja v višini 97.600 € (od tega je DDV 17.600 €;
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Dolgoročno odloženi prihodki

Primer: Samostojni podjetnik je oddal poslovni prostor za 5 let v najem. Od najemojemalca je zahteval plačilo vnaprej za vseh pet let, zato mu izstavi račun. Najem nepremičnin je oproščeno plačila DDV, zato najemodajalec izstavi račun v višini 50.000 €.
Samo za aktivne naročnike
s