Knjiženje po sistemu enostavnega knjigovodstva

30. 9. 2016

Knjiženje po sistemu enostavnega knjigovodstva

Podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah za vodenje poslovnih knjig po načelu enostavnega knjigovodstva, upoštevajo SRS 30, razen rešitev, ki se nanašajo na poslovne knjige v enostavnem knjigovodstvu. Podjetniki v tem primeru tudi vodijo predpisane poslovne knjige, in sicer:
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Evidenca nabave in porabe pijač

Evidenco nabave in porabe pijač mora podjetnik, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo, voditi dnevno, zagotavljati mora naslednje podatke:
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Evidenca nabave in porabe pijač in živil

Osebe, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost in poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, morajo voditi tudi evidenco nabave in porabe pijač in živil.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika

Evidenca mora vsebovati zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, številko knjigovodske listine, datum in vrednost transakcije med podjetjem in gospodinjstvom lastnika podjetja. Evidenca se vodi po časovnem zaporedju.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Knjiga ostalih terjatev in obveznosti

V knjigah ostalih terjatev in ostalih obveznosti se ločeno evidentirajo posamezne vrste terjatev in obveznosti, katerih posledica niso prihodki in odhodki. Teh knjig ni treba voditi, če se v evidenci terjatev in obveznosti iz kupoprodajnih razmerij zagotavljajo tudi podatki o ostalih terjatvah in obveznostih.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Register opredmetenih osnovnih sredstev

Samostojni podjetniki, ki vodijo poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, morajo obvezno voditi register opredmetenih osnovnih sredstev v skladu s SRS 30.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Knjiga prihodkov in odhodkov z evidenco terjatev in obveznosti

Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce najmanj po vrstah prihodkov in odhodkov,kar skupaj z drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča sestavitev izkaza poslovnega izida. V isti knjigi se lahko evidentirajo tudi terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.
Samo za aktivne naročnike
s