Dolgoročne finančne naložbe

28. 9. 2023

Razpis delnic

Kaj je delnica Delnica je pisna listina o sredstvih, ki so vložena v organizacijo, ki ima status delniške družbe (naprej družba). Delnice so osnovni (vpoklicani) kapital, ki jih vsebinsko opredeljuje SRS 8.Pravno gledano je delnica lastniški vrednostni papir, ki omogoča vlagateljem naslednje pravice:članske (pravica do upravljanja, glasovalne pravice ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Naložbe v nakup obveznic, vrednotenih po nabavni vrednosti

Dolgoročne finančne naložbe v nakup dolgoročnih obveznic so oblika dajanja dolgoročnih posojil. Takšne naložbe določa SRS 3, ki predstavljajo finančne dolgove organizacij, ki so izdajatelji obveznic in terjatve organizacij (pravne in fizične osebe), ki so obveznice kupile. Organizacija je kupila 2.000 obveznic po 100 evrov / obveznico. Rok vračila je ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2019

Nakup in prodaja okrepljenih delnic z dobičkom

Okrepljene delnice - prodaja in nakup
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2019

Nakup in prodaja obveznic

Obveznice - prodaja in nakup
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Nakup dolgoročnih podjetniških obveznic

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški ...
Samo za aktivne naročnike
21. 3. 2016

Okrepitev naložbe - vrednostni papirji 2

Organizacija Vihar, d. o. o., ima delnice kot dolgoročno finančno naložbo, ki jih vodi po modelu poštene vrednosti prek kapitala. Vrednost naložb v delnice je 29.000 evrov. Na javno objavljeni tečajnici, ob izdelavi bilance stanja ob koncu leta, je vrednost delnic 24.000 evrov. Vrednostne papirje organizacija vodi po ...
s