Opredmetena osnovna sredstva

02. 10. 2023

Amortizacija dolgoročnih sredstev

Amortizacija pomeni: zmanjšanje vrednosti OOS in NS zaradi njihove obrabe, prenašanje vrednosti OOS in NS na proizvedene poslovne učinke in zbiranje denarja za nadomestitev vrednosti obrabljenih OOS. Amortizacija je po pomembnosti drugi notranji vir finančnih sredstev na eni strani, na drugi se z njo prenaša vrednost OOS in NS med ...
Samo za aktivne naročnike
02. 10. 2023

Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev

Pomembno je, da na določena obdobja ugotavljamo pošteno tržno vrednost dolgoročnih sredstev in jo primerjamo s knjigovodsko vrednostjo. Vedeti moramo, kdaj bomo vrednosti ugotavljali in na katerih dolgoročnih sredstvih je treba imeti sprejeto usmeritev v Pravilniku o računovodenju. Dolgoročna sredstva vodimo po dveh različnih metodah, ki nam jih določajo SRS ...
Samo za aktivne naročnike
02. 10. 2023

Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

Nabavno vrednost OOS, če je ta velika, se lahko razporedi na njihove dele. Predvsem, če imajo ti deli različne dobe koristnosti ali vzorce uporabe, v primerjavi s celotno nabavno vrednostjo OOS. To pomeni, da lahko za eno OOS določimo različne dobe koristnosti in načine amortiziranja, seveda moramo v takšnem primeru ...
Samo za aktivne naročnike
02. 10. 2023

Opredmetena osnovna sredstva - SRS 1 - 2016

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju zemljišč, zgradb, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Obdeluje:a) razvrščanje opredmetenih osnovnih sredstev;b) pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj opredmetenih osnovnih sredstev;c) začetno računovodsko merjenje in amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev;č) prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev;d) razkrivanje ...
31. 5. 2021

Opredmetena osnovna sredstva z nabavno vrednostjo do 500 EUR

Družba Zajček d. d. je kupila 6 kosov drobnega inventarja, katerega posamična nabavna vrednost je 300 €, skupna vrednost je torej 1.800 €. Skupna vrednosti je 2.196 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba se je odločila, da jih bo izkazovala med opredmetenimi osnovnimi sredstvi kot drobni inventar - izkazovala jih bo skupinsko ...
20. 12. 2017

Zamenjava starega opredmetenega osnovnega sredstva z novim 6

Nabavili smo opremo, katere nakupna vrednost je 80.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Prejeti račun za prevoz in montažo je 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Opremo aktiviramo in jo bomo uporabljali pet let. Plačilo opreme smo dobavitelju zavarovali izdano z menico. V roku smo plačali dolžni znesek, tako ...
Samo za aktivne naročnike
21. 3. 2016

Oslabitev vrednosti premoženja

Organizacija Vihar, d. o. o., ima naložbeno nepremičnino, ki jo vodi po modelu poštene vrednosti. Vrednost nepremičnine skupaj z zemljiščem je 115.000 evrov. Pooblaščeni cenilec vrednosti je ugotovil, da je tržna vrednost 90.000 evrov. Organizacija Vihar, d. o. o., mora narediti oslabitev vrednosti svojega premoženja, ki ga ima ...
21. 3. 2016

Okrepitev vrednosti premoženja

Organizacija Vihar, d. o. o., ima naložbeno nepremičnino, ki jo vodi po modelu poštene vrednosti. Vrednost nepremičnine skupaj z zemljiščem je 100.000 evrov. Pooblaščeni cenilec vrednosti je ugotovil, da je tržna vrednost 115.000 evrov. Organizacija Vihar, d. o. o., mora narediti okrepitev vrednosti svojega premoženja, ki ga ima ...
01. 2. 2016

Nakup umetniških del, predmetov kulturne in zgodovinske vrednosti

Družba Zajček, d. d., je kupila umetniške slike za lastno uporabo in poslovne partnerje v vrednosti 36.000 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Plačala jih je z izdano menico. Čez 60 dni je prejela bančno obvestilo o unovčeni menici.
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Amortiziranje dolgoročnih sredstev

Podjetja samostojno določajo metode amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev; letne amortizacijske stopnje ter razporeditev letne amortizacije na posamezna obračunska obdobja. Metodo amortiziranja, ki si jo podjetje izbere, mora dosledno uporabljati iz obračunskega v obračunsko obdobje.
Samo za aktivne naročnike
s