Opredmetena osnovna sredstva

06. 2. 2024

Zamenjava opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacije opredmetena osnovna sredstva pridobijo z nakupom in njegovim plačilom.Vendar se lahko opredmetena osnovna sredstva pridobi z zamenjavo za drugo opredmeteno sredstvo, ki ga ima organizacija v svoji lasti. Pomembno je, da se pridobljeno opredmeteno osnovno sredstvo, naložbeno nepremičnino ali zaloge pripozna po pošteni (tržni) vrednosti.Razliko med knjigovodsko ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Amortizacijska stopnja za poslovne (računovodske) namene je višja od davčno priznane stopnje

Organizacija je nabavila poslovni prostor, katerega nabavna vrednost je 150.000 evrov in je v skladu z internimi usmeritvami za poslovni objekt določila amortizacijsko stopnjo 4 %. Obračun amortizacije za poslovne namene: Nabavna vrednost Amortizacijska stopnja Znesek amortizacije 150.000 € 4% 6.000 € Obračun amortizacije za davčne namene: Nabavna ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Sestavni deli opredmetenih osnovnih sredstev (OOS)

SRS 1 kot sestavne dele OOS obravnava: sestavne dele večjih vrednosti in predvidene stroške rednih pregledov oziroma popravil. Organizacija v skladu s SRS 1 nabavno vrednost sredstva razporedi na sestavne dele, če imajo sestavni deli sredstva različne dobe koristnosti in predstavljajo pomemben del nabavne vrednosti. Čeprav organizacija razdeli OOS na ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Nabava OOS manjše vrednosti

Organizacija je nabavila priročno orodje v vrednosti 488 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Organizacija bo priročno orodje vodila med OOS in ga amortizirala po stopnji 20 odstotkov. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za priročno orodje         Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Popravek vstopnega DDV

3.2.9 Popravek vstopnega DDV 3.2.9 Popravek vstopnega DDV Po ZDDV-1 je treba popraviti vstopni DDV, če smo pri nabavi opredmetena osnovnega sredstva poračunali vstopni davek na dodano vrednost in ga nismo dalje poračunali. Pogoji popravka in poračuna vstopnega davka na dodano vrednost je: 20-letno obdobje začne ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Storitve neposredno na nepremičnini

Uredba Evropske unije številka 282/2011 v 13. b členu opisuje, kaj pomenijo neposredne storitve na nepremičnini, kot so:vzdrževanje, obnavljanje popravila, pregled strojev in opreme, ki je ali bo postala del nepremičnine,upravljanje nepremičnin,pravne storitve v zvezi s prenosom lastninske pravice,posredovanje pri prodaji, zakupu ali najemu nepremičnin ...
06. 2. 2024

Storitve na nepremičninah

Glede storitev na nepremičninah je treba upoštevati, ali so v gradnji ali so že narejena in namenjena prodaji. Prav tako je pomembno, ali so storitve opravljene v Slovenji ali v drugi državi člani Evropske unije.Pomembno je, da je gradbena storitev uvrščena po SKD v F/Gradbeništvo, ki izvaja:gradnjo ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Opredelitev nepremičnin in zgradb po zakonodaji

Pri opredelitvi nepremičnin in opreme je treba upoštevati Zakon o gradnji objektov, Zakon o davku o dohodka pravnih oseb (glede davčnih olajšav in amortizacijskih stopenj).Stvarno pravni zakonik med nepremičnine šteje:zemljišča,stavbe in posamezne dele stavb indruge objekte, če tako določa zakon.Zakon o gradnji objektov določa:objekt ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Revizija, preiskava računovodskih izkazov in njihovo razkrivanje

Revidiranje je obvezno za vse gospodarske družbe, ki so srednje, velike oziroma male družbe, katerih vrednostni papirji trgujejo na borzi. Revidiranje računovodskih izkazov opravi pooblaščen revizor.Preiskava računovodskih izkazov je obvezna za male družbe, ki vrednotijo zemljišča, zgradbe in finančne naložbe po revalorizirani (nabavni) vrednosti in naložbene nepremičnine po pošteni ...
Samo za aktivne naročnike
31. 1. 2024

Vlaganja v že odpisana opredmetena osnovna sredstva

Nabava opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja naložbo (povečanje premoženja, sredstev oziroma aktive bilance stanja), vendar se z njihovo uporabo ta sredstva obrabljajo oziroma izgubljajo na vrednosti. Obrabo računovodsko imenujemo »amortizacija«.Opredmeteno osnovno sredstvo se v določenih letih v celoti amortizira in njegova knjigovodska vrednost je nič. Opredmeteno osnovno sredstvo, kljub temu ...
Samo za aktivne naročnike
s