Drugi davki in takse

14. 11. 2023

Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča.Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni pogodbi se ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2023

Zakon o omejevalnih ukrepih -ZOUPAMO-A

Avtor: Tanja Kokot
Omejevalni ukrepi ali sankcije so orodje zunanje politike, namenjeno predvsem ohranitvi ali vzpostavitvi mednarodnega miru in varnosti, utrjevanju in podpiranju demokracije, pravne države in človekovih pravic.Organizacija združenih narodov (OZN) in Evropska unija (EU), znotraj njiju pa Varnostni svet OZN (VSZN) in Svet EU, so ključne organizacije, ki sprejemajo tovrstne ...
07. 11. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem vročanju v davčnih zadevah

Na podlagi sedmega odstavka 85.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Na podlagi prvega odstavka 329.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 ...
03. 1. 2023

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o davčnem postopku

Dne 28. decembra 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2N).Na storitveni spletni strani Finančne uprave je objavljenih več informacij o noveli Zakona o davčnem postopku. V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novelaK 1. členu ZDavP-2N (1. člen ZDavP-2 ...
19. 12. 2022

Ste se že vprašali, za kaj plačujete davke?

enar državljanov se pretežno prek davkov steka v državni proračun. Če ste se že kdaj vprašali, za kaj država ta denar porablja, vas vljudno vabimo k ogledu infografike, ki smo jo na Ministrstvu za finance pripravili v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Cilj infografike je vam, državljanom ...
s