Drugi davki, prispevki in takse

30. 1. 2024

Obvezni zdravstveni prispevek po 1.1.2024 in ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja

Avtor: Tanja Kokot
Državni zbor Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T).Novela je bila objavljena v Uradnem listu št.78/2023 dne 19.7.2023. Novosti po tem zakonu začnejo veljati 1.1.2024.OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEKEna izmed ...
Samo za aktivne naročnike
22. 1. 2024

Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko spletnih platform?

Na podlagi Direktive Sveta (EU) 2021/514 (v nadaljevanju: DAC7), bo Finančna uprava v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v letu 2023.Z Direktivo DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021, je bila uvedena obveznost ...
08. 1. 2024

Priznana obrestna mera pri posojilih med povezanimi osebami

V skladu z 19. členom ZDDPO-2 se pri ugotavljanju prihodkov upoštevajo obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je ...
08. 1. 2024

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja V I Š I N O  predpisane obrestne mere zamudnih obresti  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o ...
22. 12. 2023

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2024

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje   Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2023 znaša 2.210 ...
14. 11. 2023

Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča.Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni pogodbi se ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2023

Zakon o omejevalnih ukrepih -ZOUPAMO-A

Avtor: Tanja Kokot
Omejevalni ukrepi ali sankcije so orodje zunanje politike, namenjeno predvsem ohranitvi ali vzpostavitvi mednarodnega miru in varnosti, utrjevanju in podpiranju demokracije, pravne države in človekovih pravic.Organizacija združenih narodov (OZN) in Evropska unija (EU), znotraj njiju pa Varnostni svet OZN (VSZN) in Svet EU, so ključne organizacije, ki sprejemajo tovrstne ...
07. 11. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem vročanju v davčnih zadevah

Na podlagi sedmega odstavka 85.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl ...
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Na podlagi prvega odstavka 329.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 ...
s