Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret, 8. 7. 2024

02. 7. 2024

28. 6. 2024 13:57 | Trošarine (ZTro-1)

V skladu z devetim odstavkom 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC).

Zaradi navedenega osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, evidentirajo količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter obračunajo razliko trošarine. Podatke o zalogi drobno rezanega tobaka in cigaret predložijo na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju Obračun TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. 

Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov. 

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 8. 7. 2024 zvišale cene cigaret navedenih v Obračunu TRO-RAZ, z dne 7. 7. 2024, ki se nahaja v prilogi tega obvestila.

Glede na navedeno, morajo zavezanci evidentirati količino omenjenih cigaret, ki jih imajo na zalogi, na Obračunu TRO-RAZ na dan 7. 7. 2024. Ustrezno izpolnjen Obračun TRO-RAZ, z dne 7. 7. 2024, se pristojnemu finančnemu uradu predloži do 22. 7. 2024. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 5. 9. 2024. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 29009).

Obračun TRO-RAZ se predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop do IS E-TROD je urejen preko portala e-Davki. 

Za pomoč pri predložitvi in izpolnitvi Obračuna TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD prilagamo pripomoček in navodila, ki se nahajajo v prilogi tega obvestila, ter so na voljo tudi v okviru komponente »Obvestila« v informacijskem sistemu E-TROD.

Pripomoček za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila - priročnik TRO-RAZ

Nazaj

s