Slovenski računovodski standardi (SRS)

05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 23 (2024) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE RAČUNOVODSKO POROČANJE

A. UvodTa standard se uporablja pri sestavljanju računovodskega izkaza, v katerem so predstavljene spremembe vseh sestavin kapitala, tudi razdelitev čistega dobička in poravnava izgube v obravnavanem obdobju; uporablja se za zunanje računovodsko poročanje. Obravnava:a) razvrščanje izkazov gibanja kapitala za zunanje računovodsko poročanje;b) osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 22 (2024) OBLIKE IZKAZA DENARNIH TOKOV ZA ZUNANJE RAČUNOVODSKO POROČANJE

A. UvodTa standard se uporablja pri sestavljanju računovodskega izkaza, v katerem so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju, oblikovane tako, kot je značilno za finančni način razmišljanja; uporablja se za zunanje računovodsko poročanje. Obravnava:a) razvrščanje izkazov denarnih tokov za zunanje računovodsko poročanje;b) osnovno razčlenjevanje postavk v ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 21 (2024) OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE RAČUNOVODSKO

A. UvodTa standard se uporablja pri sestavljanju računovodskega izkaza, v katerem je predstavljeno oblikovanje poslovnega izida v določenem obdobju za organizacije, ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Ta standard se uporablja za zunanje računovodsko poročanje. Posebnosti izkazov poslovnega izida za določene organizacije so urejene v SRS-jih od 30 ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 20 (2024) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE RAČUNOVODSKO POROČANJE

A. UvodTa standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih izkazov, v katerih so predstavljena sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku; uporablja se za zunanje računovodsko poročanje. Obravnava:a) razvrščanje izkazov stanja za zunanje računovodsko poročanje;b) osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje računovodsko poročanje;c ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 17 (2024) OSLABITEV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju oslabitev sredstev. Obravnava:a) opredelitev in merjenje oslabitve ter področje uporabe standarda;b) kdaj oceniti nadomestljivo vrednost;c) merjenje nadomestljive vrednosti;č) oslabitev dobrega imena;d) razveljavitev izgube zaradi oslabitve.Povezan je predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 16 (2024) UGOTAVLJANJE IN MERJENJE POŠTENE VREDNOSTI

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju takrat, kadar se v katerem drugem SRS-ju zahteva ali dovoli merjenje poštene vrednosti ali zahteva razkritje merjenj po pošteni vrednosti. Obravnava:a) opredelitev poštene vrednosti;b) ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva;c) tehnike ocenjevanja vrednosti;č) vložke ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 15 (2024) PRIHODKI

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Obravnava:a) razvrščanje prihodkov,b) pripoznavanje prihodkov,c) začetno računovodsko merjenje prihodkov,č) razkrivanje prihodkov.Povezan je predvsem s Slovenskima računovodskima standardoma (SRS) 11 in 21.Standard (poglavje B) je treba ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 14 (2024) ODHODKI

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih odhodkov, finančnih odhodkov in drugih odhodkov. Obravnava:a) razvrščanje odhodkov;b) pripoznavanje odhodkov;c) začetno računovodsko merjenje odhodkov;č) razkrivanje odhodkov.Ta standard ne obravnava odhodkov za davek iz dobička.Povezan je predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 13 (2024) STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju stroškov plač in z njimi povezanih dajatev ter drugih stroškov dela, pa tudi stroškov povračil zaposlenim skupaj z njihovimi deleži v dobičku iz opravljenega dela. Obravnava:a) razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil;b) pripoznavanje stroškov dela in ...
05. 1. 2024

Slovenski računovodski standard 12 (2024) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

A. UvodTa standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju stroškov materiala in uporabljenih storitev. Obravnava:a) razvrščanje stroškov materiala in storitev;b) pripoznavanje stroškov materiala in storitev;c) začetno računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev;č) razkrivanje stroškov materiala in storitev.Povezan je s Slovenskimi računovodskimi standardi ...
s