Slovenski računovodski standardi (SRS)

25. 3. 2020

Slovenski računovodski standardi (SRS)

Slovenski računovodski standardi (SRS) so obvezna pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. SRS kot pravila stroke določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo zakonske določbe in opredelitve.
Samo za aktivne naročnike
05. 12. 2016

Splošna pravila vrednotenja premoženja

Splošna pravila vrednotenja premoženja – upošteva se načelo po nabavni (izvirni) vrednosti.
Samo za aktivne naročnike
25. 1. 2016

SPREMEMBE SRS 2016

1. Konsolidiranje računovodskih izkazov Konsolidirano računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo morajo narediti obvladujoče družbe. Obvladujoča družba: - ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov v družbi in ima pravico do imenovanja ali odpoklica večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa (75 %),
Samo za aktivne naročnike
s