Gostinstvo

18. 7. 2023

Računovodstvo v gostinstvu

Evidence v gostinski dejavnosti se vodi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), ki kot pravila računovodenja določajo, da je vodenje temeljnih poslovnih knjig obvezno, vodenje pomožnih samo v primeru, če se verodostojnih podatkov, ki se jih pridobiva na podlagi pomožnih knjig, ne zagotavlja drugače. Praktično to pomeni, da morajo ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Evidenčno evidentiranje vračljive embalaže

Dobavitelj gostinskemu podjetju ob dobavi pijače na računu tudi evidenčno (samo količinsko) prikaže vračljivo embalažo, in sicer: zaboje, in steklenice.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Obremenitev odgovorne osebe za primanjkljaj

Ob letnem popisu pijač so ugotovili, da manjkajo trije zaboji vina. Za primanjkljaj obremenijo odgovornega delavca. Obremenijo ga po knjigovodski vrednosti 100 € in obračunanim 22-odstotnim DDV.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Dejanski kalo nižji od vračunanega

Izhajamo iz podatkov v primeru 3, le da je v tem primeru dejanski primanjkljaj nižji od vsakomesečno predvidenega, in sicer znaša dejanski primanjkljaj 1.000 €.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Mesečno vračunavanje kala

V gostinskem lokalu imajo pravilnik o kalu in tako vsak mesec vračunavajo kalo v višini 100 € (12 mesecev). Konec leta ob popisu ugotovijo primanjkljaj materiala v višini 1.500 €. Primanjkljaj presega normalnega, zato konec leta od presežnega primanjkljaja plačajo davek na dodano vrednost.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Nakup kmetijskih pridelkov od kmeta

Gostinski lokal kupi za potrebe kuhinje solato in krompir od kmeta, ki ima pravico do pavšalnega nadomestila (8 %) v neto vrednosti 2.000 € (od tega je vrednost solate 150 €). Solato takoj porabijo, zato je tudi ne evidentirajo preko kontov zalog, krompir uskladiščijo in ga postopoma prenašajo v stroške glede na ...
Samo za aktivne naročnike
s