Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve so vnaprej predvideno (vkalkulirani) stroški, ki se oblikujejo glede na pretekle izkušnje. Na podlagi dejansko ugotovljenih stroškov (odhodkov) se korigirajo oblikovani predvideni stroški (odhodki). Med pasivne časovne razmejitve so vključeni tudi kratkoročno odloženi prihodki.


25. 3. 2024

Vračunani stroški za regres za letni dopust

Organizacija je v začetku leta naredila predviden obračun regresa za letni dopust. Ker strošek regresa predstavlja za družbo veliko vrednost, se je odločila, da ga bo razmejila na šest mesecev in s tem prikazala realnejši mesečni rezultat poslovanja. Mesečno vkalkulira 15.000 €. a) dejanski bruto regres je 100.000 € in ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2024

Izdaja enotnega računa za večmesečno delo

Organizacija je v skladu s pogodbo s svojim kupcem izdala celotni račun za opravljeno storitev v vrednosti 85.400 € z vključenim 22 % DDV. Delo je opravljala sedem mesecev. Kupec je plačal račun v roku 120 dni. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Izdaja računa za opravljeno storitev Kratkoročne terjatve ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2024

Vnaprej predvideni strošek kala materiala

Organizacija mesečno vknjiži strošek kala materiala 10.000 €. Predviden kalo 120.000 € na letni ravni je maksimalno priznan kalo glede na Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (Uradni list RS, 42/2007). Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Mesečno vkalkuliranje stroška kala Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 290 10 ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2024

Najemnina za vse leto

Organizacija je prejela račun za najemnino poslovnih prostorov v mesecu januarju za vse leto v vrednosti 146.400 € z vključenim 22 % DDV. Strošek najemnine je razmejila na vso leto. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za celoletno najemnino Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 220 146.400 ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2024

Vnaprej predvideni stroški

Organizacija je januarju, glede na izkušnje preteklega leta, začela mesečno vnaprej knjižiti 200 € predviden strošek naročnine na računovodsko revijo. Organizacija je prejela račun v mesecu maju vrednosti 2.500 € brez vključenega 5 % DDV. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Pasivna časovna razmejitev stroškov Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 290 ...
Samo za aktivne naročnike
s