Neopredmetena sredstva

02. 10. 2023

Raziskave, razvijanje in razvoj

Pomembno je, da organizacije, ki se ukvarjajo z proizvodno-tehnološko dejavnostjo in imajo lastni razvoj, pravilno evidentirajo poslovne dogodke v svojih računovodskih evidencah.   Stroški raziskovanja{{Stroški raziskovanja}} - pomenijo prenos stroškov preiskovanja ter ima vpliv znanstvenega in strokovnega razumevanja. V organizaciji nastali stroški raziskovanja se ne pripoznajo kot neopredmetena sredstva ...
Samo za aktivne naročnike
02. 10. 2023

Vrednotenje neopredmetenih sredstev

V skladu s SRS 2016 in SRS 2 so neopredmetena sredstva (naprej NS) razvrščena v skupine in prav tako v analitične evidence kotnega načrta.NS so razpoznavna nedenarna sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo. Praviloma je NS dolgoročno sredstvo. NS, katerih posamične vrednosti ne presegajo 500 evrov, se lahko šteje ...
Samo za aktivne naročnike
02. 10. 2023

Splošno o neopredmetenih sredstvih

Neopredmeteno sredstvo (NS) je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma se pojavljajo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime prevzetega podjetja. Med NS ne sodijo več dolgoročno odloženi organizacijski stroški (so dolgoročne aktivne razmejitve, ki predstavljajo ...
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2017

Lastni izum - kalkulacija patenta

Družba Vihar, d. o. o., je izumila lasten proizvod, ki ga na trgu še ni moč zaslediti. Vrednost vključenega materiala je 20.000 evrov brez 22-odstotnega DDV, vrednost storitev je 15.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV, vrednost dela lastnih strokovnjakov je 12.000 evrov (njihova bruto urna postavka in ...
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2017

Prodaja licence z izgubo

Družba Vihar, d. o. o., je prodala licenco, katere knjigovodska vrednost je 25.000 evrov. Prodala jo je za 18.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Knjižba:
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2017

Prodaja licence z dobičkom

Družba Vihar, d. o. o., je prodala licenco, katere knjigovodska vrednost je 25.000 evrov. Prodala jo je za 35.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Knjižba:
Samo za aktivne naročnike
s