Napoteni delavci in zaposlovanje tujcev

20. 11. 2023

Predlaganje REK obrazcev

Predlaganje REK obrazcevV obrazcu REK-O (za izplačila od 1. 1. 2023 dalje) izplačevalec dohodka izračuna davčni odtegljaj in obračuna prispevke za socialno varnost po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila dohodka.Za izplačila od 1. 1. 2023 dalje se o izplačilih plače in nadomestila plač delavcem napotenim na delo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

SKLAD BUAK (SOKA-BAU)

Vplačila v sklad BUAK (SOKA BAU)Sklad BUAK – v skladu z avstrijskimi predpisi ureja dopust in odpravnine delavcem v gradbeništvu in nadomestila za slabo vreme delavcem v gradbeništvu.BUAK vrši tudi izplačila nadomestila plače za dopust, odpravnine, nadomestila za zimske počitnice in slabo vreme za delavce v gradbenem sektorju.Sklad ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Povračila stroškov napotenim delavcem

Na podlagi ZDR-1 ima napoteni delavec pravico do povračila stroškov, povezanih z delom. Pri davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom se upošteva 3. in 4. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ki določata, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračil stroškov v zvezi ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Naknadno placilo davka v tujini pri napotenih delavcih

Gre za situacije, ko tuji davčni organ (npr. v Nemčiji) naknadno odmeri davek od dohodkov iz zaposlitve delavcev, ki so v preteklih obdobjih opravljali delo na ozemlju te druge države (npr. Nemčije).V teh primerih pride do situacije, ko je slovenska družba prvotno poravnala slovensko (akontacijo) dohodnine od izplačanih dohodkov ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja – rezidenti

Pri obračunu plače napotenim delavcem na delo v tujino, je treba paziti tudi na pravila veljavnih mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.Če slovenski rezident opravi delo za slovensko podjetje na ozemlju druge države pogodbenice (npr. v Belgiji ali Nemčiji), se glede dodelitve pravice do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve, ki ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Davčna osnova od dohodkov javnih uslužbencev napotenih na delo v tujino

Napotenemu javnemu uslužbencu in funkcionarju, ki prejema dohodke iz delovnega razmerja po ZUJF se v davčno osnovo vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka iz delovnega razmerja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih napoteni delavec prejemal za enaka dela v Sloveniji.V davčno ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine

Po ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki razen tistih, ki niso z zakonom izrecno neobdavčeni ali oproščeni.Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja so v skladu z 41. členom ZDoh-2 plača in vsa izplačila iz naslova delovnega razmerja, ki presegajo zneske, določene s predpisi, zmanjšana za obvezne prispevke za socialno ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Rezidentski status

Ob vsaki napotitvi delavca na delo v tujino je treba obvezno preveriti, ali se bo spremenil njegov rezidentski status (od tega soodvisni način obračuna plače, uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, letna davčna obveznost napotenega delavca itd.).Rezident RS za davčne namene je zavezan za plačilo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Nacionalna pravila pri obračunu plače

Z davčnega vidika ni pomembno ali gre za napotene delavce na delo v tujino, za katere delodajalec pridobi potrdilo A1 po 12. ali 13. členu Uredbe ES 883/2004/ES oziroma ali gre za napotene delavce na delo v tretje države.Pri davčni obravnavi napotenih delavcev moramo vedno izhajati iz ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Razmejitev med službenim potovanjem in napotitvijo na delo v tujino

Razmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino je zelo pomembna predvsem zaradi:pravilne ureditve postopkov pred ZZZS,pravilne davčne obravnave z vidika povračil stroškov,pravilnega obračuna plače.V praksi se dnevno postavlja vprašanje, kdaj eno in kdaj drugo. Veljavna zakonodaja pa ne daje jasnega odgovora na vprašanje ...
Samo za aktivne naročnike
s