Uskladitev vrednosti plačnih razredov s 1. junijem 2024 - predstavitev pravnih podlag in realizacija

13. 5. 2024 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se v Dogovoru o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/24, med drugim dogovorili tudi:

­ o višini uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS in

­ o višini uskladitve nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

Iz dogovora izhaja tudi, da je z uveljavitvijo uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice s 1. 6. 2024 realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

Za uveljavitev dogovora glede uskladitve višine plačnih razredov je bil sklenjen in uveljavljen Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Uradni list RS, št. 12/24, ki določa, da se vrednosti plačnih razredov s 1. 6. 2024 uskladijo za 3, 36 odstotka, enako se uskladijo dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, sprejet pa je bil tudi Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-AB, Uradni list RS, št. 38/24, ki je v Prilogi 1 določil plačno lestvico, ki se uporablja za obračun plač od junija 2024 dalje.

1.Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Uradni list RS, št. 12/24

Aneks določa, da znaša višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice od 1. 6. 2024 za javne uslužbence 3,36 odstotka. Aneks pa upoštevaje navedeno uskladitev spreminja tudi višino dodatka za specializacijo, magisterij znanosti in doktorat znanosti iz 37. člena KPJS, in sicer določa, da je višina dodatkov s 1. 6. 2024 naslednja:

- višina dodatka za specializacijo znaša 25,14 evrov,

- višina dodatka za znanstveni magisterij 39,11 evrov in

- višina dodatka za doktorat 64,24 evrov.

Aneks s 1. 6. 2024 spreminja tudi dodatke za manj ugodne delovne pogoje v 38. členu KPJS in upoštevaje uskladitev višine plačnih razredov določa, da:

  1. dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Višina dodatka znaša 1,13 evra za vsako začeto uro dela v kontroliranem območja ionizirajočega sevanja.
  2. dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:

- za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,13 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

- za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,13 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

- za sodelovanje pri diagnostičnih RTG postopkih 1,13 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

- za delo s kontaminiranimi odpadki 0,55 evra za vsako začeto uro dela v teh pogojih.

2. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-AB, Uradni list RS, št. 38/24

ZSPJS-AB, ki velja od 8. maja 2024, določa novo Prilogo 1, ki vsebuje plačno lestvico, ki se uporabi za obračun plač za mesec junij 2024. Sprememba pomeni, da so se s 1. 6. 2024 spremenile vrednosti plačnih razredov, torej osnovne plače. Sprememba višine osnovne plače pomeni tudi, da se je spremenila osnova za obračun dodatkov, ki so določeni v odstotku od osnovne plače, prav tako je treba novo višino osnovne plače upoštevati pri izračunu razlike do minimalne plače, pa tudi pri ugotavljanju pravice do solidarnostne pomoči v primerih smrti delavca ali družinskega člana, invalidnosti in daljše bolezni.

Priloga 1: Plačna lestvica od 1. junija 2024 dalje

Plačni razred Osnovna plača
(v EUR) Plačni razred
(v EUR) (v EUR)
1 475,66
2 494,69
3 514,46
4 535,05
5 556,45
6 578,72
7 601,84
8 625,94
9 650,98
10 677,03
11 704,10
12 732,26
13 761,55
14 792,02
15 823,70
16 856,64
17 890,92
18 926,55
19 963,60
20 1002,15
21 1042,24
22 1083,94
23 1127,30
24 1172,38
25 1219,27
26 1268,04
27 1318,75
28 1371,50
29 1426,38
30 1483,42
31 1542,77
32 1604,47
33 1668,64
34 1735,39
35 1804,80
36 1877,01
37 1952,08
38 2030,17
39 2111,39
40 2195,84
41 2283,67
42 2375,00
43 2470,01
44 2568,81
45 2671,56
46 2778,42
47 2889,57
48 3005,14
49 3125,35
50 3250,36
51 3380,38
52 3515,59
53 3656,22
54 3802,47
55 3954,56
56 4112,74
57 4277,26
58 4448,35
59 4626,27
60 4811,33
61 5003,77
62 5203,94
63 5412,08
64 5628,57
65 5853,71
66 6087,86

Nazaj

s