Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju

Predogled vsebine

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, prvič pa se pogosto zatakne že pri evidentiranju njihove porabe z ustreznimi metodami vrednotenja. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016).

Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija), vendar ni nič manj pomembno pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti, nadalje evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ali konsignaciji, pomemben je obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih proizvodov in ne nazadnje inventurni popis zalog in njihova uskladitev iz naslova kala ali loma.

Zgoraj naštetim računovodskim kategorijam je potrebo dodati tudi dobro poznavanje davčne zakonodaje. V želji, da vas opremimo z znanjem iz tega področja, razpisujemo aktualni online seminar.

Online seminar je zastavljen tako, da boste po koncu seminarja zagotovo:

  • poznali metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja;
  • vedeli, kako zaloge vplivajo na davčni obračun;
  • znali knjižiti nabavo materiala in surovin;
  • znali vključiti odvisne stroške nabave v nabavno vrednost zalog, in
  • razumeli, kako davčna zakonodaja vpliva na obračun materialnega poslovanja.

Nazaj

s