Predložitev letnih poročil << poglejte več

30. 04. 2021 | Oba sektorja

Na podlagi 6. člena Z A K O N A O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2021 IN 2022 (ZIPRS2122-A) velja, da ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence, in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 30. aprilom 2021, v letu 2021 predložiti letna poročila najpozneje do 30. aprila 2021.

Nazaj