Najemnine - neizplačane najemnine preteklih let

02. 3. 2021 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Vprašanje:

Imamo neizplačane najemnine preteklih let. Knjižena obveznost do najemodajalca in akontacijo dohodnine. Sedaj se je najemodajalec odločil, da si najemnin ne bo izplačal

Ali je to možno, glede na to, da gre za zmanjšanje stroškov preteklih let – prihodki v tekočem letu. Po logiki bi FURS zahteval zamudne obresti, glede na to, da je bil v zadnjih 3 letih manjši dobiček – in manjše akontacije davka od dobička.

Odgovor:

Predpostavljamo, da je najemodajalec fizična oseba in imate obveznost knjiženo na podlagi najemne pogodbe. Sedaj pa se je najemodajalec odločil, da se najemnine odpišejo.

Predlagamo, da z najemodajalcem sklenete pisni dogovor o odpisu dolga (najemnin), kar predstavlja pravno podlago za odpis.

Pri odpisu obveznosti morate v skladu SRS 15 pripoznati prihodke v poslovnem obdobju, v katerem je bil sklenjen pisni dogovor z upnikom, saj gre za zmanjšanje dolgov, ki nima za posledico zmanjšanja sredstev.

12. člen ZDDPO-2 pa določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca upoštevajo prihodki in odhodki, kot se ugotovijo v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, če ta zakon ne določa drugače.

Na podlagi navedenega boste torej v obdobju, ko je bil z upnikom sklenjen pisni dogovor o odpisu dolga, pripoznali prihodke v višini odpisanega dolga (konto 769), ki bodo v tekočem letu poviševali davčno osnovo davka od dohodkov pravnih oseb.

Nazaj